VEVAM Fonds: Vraag nu een OCW-projectsubsidie aan!

Door het Ministerie van OCW is er ook dit jaar een steunpakket beschikbaar gesteld voor de culturele en creatieve sector. Dit betekent dat er door Stichting VEVAM Fonds (SVF) in een derde ronde projectsubsidies aan regisseurs verleend kunnen worden.

Deze extra subsidie van OCW wordt opnieuw bestemd voor de regeling van SVF voor ondersteuning van projecten van regisseurs, waarbij nu tevens de nadruk gelegd wordt op beginnende makers, voor wie de kansen om een carrière te starten en ervaring op te bouwen worden beperkt in de huidige omstandigheden.

Het maximaal aan te vragen bedrag is 5.000 Euro, te besteden aan een nieuw film/regie-project, aan middelen voor de totstandkoming van nieuw werk of een activiteit in het belang van de professionele ontwikkeling. Beginnende regisseurs kunnen de bijdrage ook/deels vragen voor kosten van professionele begeleiding door een ervaren regisseur bij het opstarten van een nieuw project.

Let op:

 • Per regisseur kan slechts één aanvraag worden ingediend.
 • Er kan niet én een bijdrage op basis van deze speciale regeling én een bijdrage van de Startgeldregeling van SVF in hetzelfde jaar worden verkregen.
 • Regisseurs die reeds eerder een OCW-projectsubsidie via SVF hebben ontvangen, kunnen bij deze ronde niet nogmaals aanvragen.
 • Het is voor deze aanvraag niet nodig om aangesloten te zijn bij VEVAM.
 • Deadline: 5 juni 2022

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website van Stichting VEVAM Fonds.

VEVAM

Nog niet aangesloten bij auteursrechtenorganisatie VEVAM? Meld je aan via de website en ontvang vergoedingen voor uitgezonden filmwerken. Aansluiting bij VEVAM is gratis en kan je veel opleveren.

DDG pleit in Tweede Kamer voor verplicht collectief beheer voor VOD

Op woensdag 30 maart 2022 vond in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek plaats over de Auteurswet. Tijdens dit gesprek, geïnitieerd door VVD-kamerlid Ulysse Ellian, werd verplicht collectief beheer voor video on demand (VOD) besproken. Onze voorzitter Maarten Treurniet was hierbij aanwezig om de positie van de regisseurs uit te leggen en te pleiten voor verplicht collectief beheer.

Niet alleen de regisseurs willen graag verplicht collectief beheer: ook voor acteurs en scenaristen is dit een belangrijk speerpunt. Namens hen waren Anna Drijver (acteurs) en Franky Ribbens (scenaristen) aanwezig.

De korte samenvatting: waar draaide dit gesprek om?
De DDG en de andere makerspartijen strijden voor een wettelijke verplichting om makers auteursrechtelijke vergoedingen te geven als hun film of serie wordt gestreamd via platforms die video on demand (VOD) aanbieden, zoals Netflix en Videoland. Dit gebeurt al wel voor ‘normale’ tv-uitzendingen, maar dus nog niet voor video on demand en hierdoor lopen makers veel inkomsten mis.

Bekijk het hele gesprek hier terug!

Wat is verplicht collectief beheer?
Verplicht collectief beheer betekent dat bij wet is vastgelegd dat regisseurs vergoedingen kunnen ontvangen voor de exploitatie van hun werken via een collectieve beheersorganisatie (CBO). De CBO voor regisseurs is Stichting VEVAM. VEVAM int namens een groep regisseurs (collectief) een vergoeding voor bijvoorbeeld tv-uitzendingen, of het uitlenen van je film via de bibliotheek.

Waarom is verplicht collectief beheer beter?
Bij verplicht collectief beheer moet iedereen die een film of serie exploiteert langs VEVAM om een vergoeding te betalen. Dan hoef je als regisseur dus niet zelf te onderhandelen, maar dat doet VEVAM namens alle regisseurs, namens het collectief dus. Doordat er een verplichting is én er wordt onderhandeld namens een grote groep, is de onderhandelingspositie van het collectief van regisseurs veel beter.

Wie kan een vergoeding ontvangen?
Voor tv-uitzendingen hebben regisseurs dus, naast het honorarium voor hun regiewerk, recht op een aanvullende vergoeding. Niet alleen regisseurs zijn rechthebbenden: ook scenaristen en acteurs krijgen vergoedingen via hun CBO’s. De CBO van scenaristen is Stichting Lira. De CBO van de acteurs is Stichting NORMA. Voor deze makersgroepen zijn deze collectieve vergoedingen een belangrijk deel van hun inkomen. Ben je maker? Sluit je altijd aan bij je CBO! Dit is gratis en kan je veel opleveren.

Hoe is het nu geregeld?
Het collectief beheer voor tv-uitzendingen is dus verplicht en is vastgelegd in de Auteurswet. Op 1 juli 2015 is de Wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. Dit is een onderdeel van de Auteurswet. VOD (Video on Demand) is nog niet in die wet geregeld, maar daar zijn vrijwillige afspraken over gemaakt. Voor aanbieders van VOD geldt namelijk het Vrijwillig Collectief Beheer (het ‘VCB-model’). In dit model is afgesproken dat bepaalde hoofdmakers van een film- of tv-werk recht hebben op een aanvullende proportionele vergoeding voor VOD-exploitatie in Nederland. Via een Aanhangsel en een Derdenbeding die aan alle filmcontracten zouden moeten worden toegevoegd, zou een verplichting tot betaling moeten ontstaan. Deze documenten zijn sinds 1 januari 2017 onderdeel van de regeling. Deze regeling blijkt in de praktijk niet te werken, omdat het ingewikkeld is en niet alle partijen zich (vrijwillig) aan deze afspraak willen onderwerpen. Ondanks deze regeling ontvangen makers weinig of geen vergoeding ontvangen voor VOD-uitzendingen. Het gevolg is dat de makers ook geen extra vergoeding krijgen als hun film of serie miljoenen VOD-streams heeft. Hierdoor valt een groot deel van het inkomen van regisseurs weg.

Wat wordt eraan gedaan?
De afgelopen jaren hebben de DDG en Stichting VEVAM, samen met andere makersverenigingen (o.a. verenigd in Portal Audiovisuele Makers – PAM), gestreden voor verplicht collectief beheer voor VOD en nu werd het eindelijk besproken in de Tweede Kamer. Door COVID-19 lagen de gesprekken hierover al een tijd stil. Alle betrokken partijen lijken het er inmiddels over eens te zijn dat er iets moet veranderen. Nu moet er besloten worden of het bij wet moet worden vastgelegd of dat er een andere constructie bedacht moet worden om makers te compenseren voor uitzendingen via video on demand. De DDG hoopt op een wettelijke verplichting omdat dit de makers het beste beschermt.

Hoe gaat het verder?
Op 13 april 2022 zou er een commissiedebat plaatsvinden in de Tweede Kamer, maar dit debat is uitgesteld. We houden jullie op de hoogte van verdere stappen.

Zin om in het dossier te duiken?
Lees hier alle stukken en ‘position papers’ van het rondetafelgesprek.

DDG-voorzitter Maarten Treurniet in Den Haag

Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Deadline Startgeldregeling Stichting VEVAM Fonds 30 september 2021

VEVAM heeft uit eigen middelen 250.000 Euro beschikbaar gesteld als extra inleg voor de Startgeldregeling van Stichting VEVAM Fonds voor de jaren 2020 en 2021. Met deze regeling biedt de organisatie aanvullende financiële ondersteuning in verband met de coronacrisis aan film- en televisieregisseurs die bij VEVAM zijn aangesloten.

Ook dit jaar zullen er derhalve ruim meer regisseurs kunnen profiteren van deze regeling, waarbij regisseurs tot maximaal 5.000 euro kunnen aanvragen voor de ontwikkeling van een filmplan.

Lever uiterlijk 30 september je plan in via svf@vevam.org

Om voor startgelden in aanmerking te komen, dient een regisseur minimaal 1 jaar aangesloten te zijn bij VEVAM.

Alle informatie over dit onderdeel van het VEVAM Fonds vind je op de site van VEVAM. en in dit document.

Bron: VEVAM

Vraag nu noodsteun aan bij Stichting VEVAM Fonds: speciaal voor regisseurs!

Startgeldregeling Stichting VEVAM Fonds

Uit eigen middelen heeft VEVAM 250.000 Euro beschikbaar gesteld als extra inleg voor de startgeldregeling van Stichting VEVAM Fonds voor de jaren 2020 en 2021. Ook dit jaar zullen er derhalve ruim meer regisseurs kunnen profiteren van deze regeling. Om voor startgelden in aanmerking te komen, dient een regisseur minimaal 1 jaar aangesloten te zijn bij VEVAM. Alle informatie over dit onderdeel van het VEVAM Fonds vind je hier.

OCW Projectsubsidie

Het Ministerie van OCW heeft aan SVF andermaal een projectsubsidie van 700.000 Euro verleend ter stimulering van de creatie van werken, in ons geval filmwerken. Deze bijdrage wordt opnieuw bestemd voor de aparte regeling van het VEVAM Fonds voor noodsteun aan regisseurs.

De regeling staat open voor iedereen die aantoonbaar beroepsmatig in Nederland werkzaam is als zelfstandige film- en/of televisieregisseur, aanvrager hoeft niet aangesloten te zijn bij VEVAM.

Het maximaal aan te vragen bedrag is 5.000 Euro, te besteden aan een nieuw film/regie-project of de voortgang van een lopend project, dat door de crisis is stilgevallen. Per regisseur kan slechts één aanvraag worden ingediend. Er kan niet én een bijdrage op basis van deze speciale regeling én een bijdrage van de startgeldregeling van SVF dit jaar worden verkregen.

Regisseurs die vorig jaar reeds een OCW projectsubsidie via SVF hebben ontvangen, kunnen dit jaar niet nogmaals aanvragen.

Nieuwe aanvragen kunnen digitaal worden ingestuurd naar SVF@vevam.org, onder toevoeging van relevante bescheiden. Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen als alle gevraagde gegevens zijn verstrekt als hierna genoemd.

De regeling is specifiek bedoeld voor regisseurs die door de coronacrisis een probleem hebben met de voortgang van hun werkzaamheden, in het bijzonder als gevolg van de tweede lockdown.

In de aanvraag dient de regisseur duidelijk te maken welke financiële gevolgen hij/zij ondervindt van de voortdurende crisis.

Bij de aanvraag dient de volgende informatie te worden gegeven:

 • NAW gegevens aanvrager
 • Indien aangesloten bij VEVAM (niet verplicht), het VEVAM nummer
 • Indien niet aangesloten bij VEVAM: bankgegevens – IBAN nummer en tenaamstelling rekening
 • Een korte beschrijving van het film/regie-project waarvoor de bijdrage wordt gevraagd
 • De hoogte van het aan te vragen bedrag met motivatie, welke kosten worden voorzien
 • Een bevestiging hoe de regisseur wordt geraakt/belemmerd in de voortgang van regie-werkzaamheden door de tweede lockdown periode in de coronacrisis
 • Opgave van wel/geen aanvragen bij andere (noodsteun) regelingen of fondsen

Bij een aanvraag dienen de volgende documenten te worden toegevoegd:

 • Een CV waaruit blijkt dat de aanvrager beroepsmatig werkzaam is als zelfstandige film- en/of televisieregisseur en welke werken door hem/haar zijn gemaakt
 • Een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring[1]; download hier de voorbeeldverklaring en hier een nadere korte uitleg

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2021. Het bestuur van SVF zal in september besluiten over de toekenning van de aanvragen. SVF streeft er naar om eenieder die voldoet aan alle voormelde criteria een bijdrage te kunnen doen toekomen. In het geval het totaal aan gevraagde bijdragen de van OCW beschikbare projectsubsidie overschrijdt, zal het SVF bestuur een besluit nemen over de meest gerede en objectieve wijze van toekenning dan wel verdeling onder alle aanvragers. Daarbij behoort tot de mogelijkheden om alle aanvragers eenzelfde of een in enige mate naar beneden bijgestelde bijdrage uit te betalen.

Er zal voorzien worden in een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij een onafhankelijke derde tegen een besluit van het SVF bestuur om een bijdrage uit de van OCW beschikbare middelen niet toe te kennen.

Terugkoppeling

Iedere regisseur, die via deze regeling een bijdrage heeft ontvangen, dient binnen zes maanden na de toekenning per mail aan SVF een terugkoppeling te sturen over het verloop of het resultaat van het film/regie-project, voorzien van een beknopt financieel verslag.

Naast de projectsubsidies, op grond van deze regeling te verlenen aan individuele regisseurs, wordt door SVF een gedeelte van de tweede bijdrage van OCW gereserveerd voor een eventueel door verschillende bij het Steunfonds Rechtensector betrokken fondsen in gezamenlijkheid te ontwikkelen filmproject.

[1] Verklaring vereist vanwege subsidie eisen OCW

Bron: VEVAM

Vraag nu aan bij VEVAM: coronanoodsteun speciaal voor regisseurs

Middelen VEVAM

Uit eigen middelen heeft VEVAM 250.000 Euro beschikbaar gesteld als extra inleg voor de startgeldregeling van Stichting VEVAM Fonds voor de jaren 2020 en 2021. Ook dit jaar zullen er derhalve ruim meer regisseurs kunnen profiteren van deze regeling. Om voor startgelden in aanmerking te komen, dient een regisseur minimaal 1 jaar aangesloten te zijn bij VEVAM. Alle informatie over dit onderdeel van het VEVAM Fonds vind je hier.

OCW PROJECTSUBSIDIE

Het Ministerie van OCW heeft aan SVF andermaal een projectsubsidie van 700.000 Euro verleend ter stimulering van de creatie van werken, in ons geval filmwerken. Deze bijdrage wordt opnieuw bestemd voor de aparte regeling van het VEVAM Fonds voor noodsteun aan regisseurs.

De regeling staat open voor iedereen die aantoonbaar beroepsmatig in Nederland werkzaam is als zelfstandige film- en/of televisieregisseur, aanvrager hoeft niet aangesloten te zijn bij VEVAM.

Het maximaal aan te vragen bedrag is 5.000 Euro, te besteden aan een nieuw film/regie-project of de voortgang van een lopend project, dat door de crisis is stilgevallen. Per regisseur kan slechts één aanvraag worden ingediend. Er kan niet én een bijdrage op basis van deze speciale regeling én een bijdrage van de startgeldregeling van SVF dit jaar worden verkregen.

Regisseurs die vorig jaar reeds een OCW projectsubsidie via SVF hebben ontvangen, kunnen dit jaar niet nogmaals aanvragen.

Nieuwe aanvragen kunnen digitaal worden ingestuurd naar SVF@vevam.org, onder toevoeging van relevante bescheiden. Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen als alle gevraagde gegevens zijn verstrekt als hierna genoemd.

De regeling is specifiek bedoeld voor regisseurs die door de coronacrisis een probleem hebben met de voortgang van hun werkzaamheden, in het bijzonder als gevolg van de tweede lockdown.

In de aanvraag dient de regisseur duidelijk te maken welke financiële gevolgen hij/zij ondervindt van de voortdurende crisis.

Bij de aanvraag dient de volgende informatie te worden gegeven:

 • NAW gegevens aanvrager
 • Indien aangesloten bij VEVAM (niet verplicht), het VEVAM nummer
 • Indien niet aangesloten bij VEVAM: bankgegevens – IBAN nummer en tenaamstelling rekening
 • Een korte beschrijving van het film/regie-project waarvoor de bijdrage wordt gevraagd
 • De hoogte van het aan te vragen bedrag met motivatie, welke kosten worden voorzien
 • Een bevestiging hoe de regisseur wordt geraakt/belemmerd in de voortgang van regie-werkzaamheden door de tweede lockdown periode in de coronacrisis
 • Opgave van wel/geen aanvragen bij andere (noodsteun) regelingen of fondsen

Bij een aanvraag dienen de volgende documenten te worden toegevoegd:

 • Een CV waaruit blijkt dat de aanvrager beroepsmatig werkzaam is als zelfstandige film- en/of televisieregisseur en welke werken door hem/haar zijn gemaakt
 • Een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring[1]; download hier de voorbeeldverklaring en hier een nadere korte uitleg

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2021. Het bestuur van SVF zal in september besluiten over de toekenning van de aanvragen. SVF streeft er naar om eenieder die voldoet aan alle voormelde criteria een bijdrage te kunnen doen toekomen. In het geval het totaal aan gevraagde bijdragen de van OCW beschikbare projectsubsidie overschrijdt, zal het SVF bestuur een besluit nemen over de meest gerede en objectieve wijze van toekenning dan wel verdeling onder alle aanvragers. Daarbij behoort tot de mogelijkheden om alle aanvragers eenzelfde of een in enige mate naar beneden bijgestelde bijdrage uit te betalen.

Er zal voorzien worden in een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij een onafhankelijke derde tegen een besluit van het SVF bestuur om een bijdrage uit de van OCW beschikbare middelen niet toe te kennen.

Terugkoppeling

Iedere regisseur, die via deze regeling een bijdrage heeft ontvangen, dient binnen zes maanden na de toekenning per mail aan SVF een terugkoppeling te sturen over het verloop of het resultaat van het film/regie-project, voorzien van een beknopt financieel verslag.

Naast de projectsubsidies, op grond van deze regeling te verlenen aan individuele regisseurs, wordt door SVF een gedeelte van de tweede bijdrage van OCW gereserveerd voor een eventueel door verschillende bij het Steunfonds Rechtensector betrokken fondsen in gezamenlijkheid te ontwikkelen filmproject.

[1] Verklaring vereist vanwege subsidie eisen OCW

Bron: VEVAM

Vraag nu aan bij VEVAM: noodsteun speciaal voor regisseurs

Startgeldregeling VEVAM

Uit eigen middelen heeft VEVAM 250.000 Euro beschikbaar gesteld als extra inleg voor de startgeldregeling van Stichting VEVAM Fonds voor de jaren 2020 en 2021. Ook dit jaar zullen er derhalve ruim meer regisseurs kunnen profiteren van deze regeling. Om voor startgelden in aanmerking te komen, dient een regisseur minimaal 1 jaar aangesloten te zijn bij VEVAM. Alle informatie over dit onderdeel van het VEVAM Fonds vind je hier.

OCW Projectsubsidie

Het Ministerie van OCW heeft aan SVF andermaal een projectsubsidie van 700.000 Euro verleend ter stimulering van de creatie van werken, in ons geval filmwerken. Deze bijdrage wordt opnieuw bestemd voor de aparte regeling van het VEVAM Fonds voor noodsteun aan regisseurs.

De regeling staat open voor iedereen die aantoonbaar beroepsmatig in Nederland werkzaam is als zelfstandige film- en/of televisieregisseur, aanvrager hoeft niet aangesloten te zijn bij VEVAM.

Het maximaal aan te vragen bedrag is 5.000 Euro, te besteden aan een nieuw film/regie-project of de voortgang van een lopend project, dat door de crisis is stilgevallen. Per regisseur kan slechts één aanvraag worden ingediend. Er kan niet én een bijdrage op basis van deze speciale regeling én een bijdrage van de startgeldregeling van SVF dit jaar worden verkregen.

Regisseurs die vorig jaar reeds een OCW projectsubsidie via SVF hebben ontvangen, kunnen dit jaar niet nogmaals aanvragen.

Nieuwe aanvragen kunnen digitaal worden ingestuurd naar SVF@vevam.org, onder toevoeging van relevante bescheiden. Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen als alle gevraagde gegevens zijn verstrekt als hierna genoemd.

De regeling is specifiek bedoeld voor regisseurs die door de coronacrisis een probleem hebben met de voortgang van hun werkzaamheden, in het bijzonder als gevolg van de tweede lockdown.

In de aanvraag dient de regisseur duidelijk te maken welke financiële gevolgen hij/zij ondervindt van de voortdurende crisis.

Bij de aanvraag dient de volgende informatie te worden gegeven:

 • NAW gegevens aanvrager
 • Indien aangesloten bij VEVAM (niet verplicht), het VEVAM nummer
 • Indien niet aangesloten bij VEVAM: bankgegevens – IBAN nummer en tenaamstelling rekening
 • Een korte beschrijving van het film/regie-project waarvoor de bijdrage wordt gevraagd
 • De hoogte van het aan te vragen bedrag met motivatie, welke kosten worden voorzien
 • Een bevestiging hoe de regisseur wordt geraakt/belemmerd in de voortgang van regie-werkzaamheden door de tweede lockdown periode in de coronacrisis
 • Opgave van wel/geen aanvragen bij andere (noodsteun) regelingen of fondsen

Bij een aanvraag dienen de volgende documenten te worden toegevoegd:

 • Een CV waaruit blijkt dat de aanvrager beroepsmatig werkzaam is als zelfstandige film- en/of televisieregisseur en welke werken door hem/haar zijn gemaakt
 • Een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring[1]; download hier de voorbeeldverklaring en hier een nadere korte uitleg

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2021. Het bestuur van SVF zal in september besluiten over de toekenning van de aanvragen. SVF streeft er naar om eenieder die voldoet aan alle voormelde criteria een bijdrage te kunnen doen toekomen. In het geval het totaal aan gevraagde bijdragen de van OCW beschikbare projectsubsidie overschrijdt, zal het SVF bestuur een besluit nemen over de meest gerede en objectieve wijze van toekenning dan wel verdeling onder alle aanvragers. Daarbij behoort tot de mogelijkheden om alle aanvragers eenzelfde of een in enige mate naar beneden bijgestelde bijdrage uit te betalen.

Er zal voorzien worden in een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij een onafhankelijke derde tegen een besluit van het SVF bestuur om een bijdrage uit de van OCW beschikbare middelen niet toe te kennen.

Terugkoppeling

Iedere regisseur, die via deze regeling een bijdrage heeft ontvangen, dient binnen zes maanden na de toekenning per mail aan SVF een terugkoppeling te sturen over het verloop of het resultaat van het film/regie-project, voorzien van een beknopt financieel verslag.

Naast de projectsubsidies, op grond van deze regeling te verlenen aan individuele regisseurs, wordt door SVF een gedeelte van de tweede bijdrage van OCW gereserveerd voor een eventueel door verschillende bij het Steunfonds Rechtensector betrokken fondsen in gezamenlijkheid te ontwikkelen filmproject.

[1] Verklaring vereist vanwege subsidie eisen OCW

Bron: VEVAM

Vraag nu noodsteun aan bij VEVAM: speciaal voor regisseurs!

Startgeldregeling VEVAM

Uit eigen middelen heeft VEVAM 250.000 Euro beschikbaar gesteld als extra inleg voor de startgeldregeling van Stichting VEVAM Fonds voor de jaren 2020 en 2021. Ook dit jaar zullen er derhalve ruim meer regisseurs kunnen profiteren van deze regeling. Om voor startgelden in aanmerking te komen, dient een regisseur minimaal 1 jaar aangesloten te zijn bij VEVAM. Alle informatie over dit onderdeel van het VEVAM Fonds vind je hier.

OCW Projectsubsidie

Het Ministerie van OCW heeft aan SVF andermaal een projectsubsidie van 700.000 Euro verleend ter stimulering van de creatie van werken, in ons geval filmwerken. Deze bijdrage wordt opnieuw bestemd voor de aparte regeling van het VEVAM Fonds voor noodsteun aan regisseurs.

De regeling staat open voor iedereen die aantoonbaar beroepsmatig in Nederland werkzaam is als zelfstandige film- en/of televisieregisseur, aanvrager hoeft niet aangesloten te zijn bij VEVAM.

Het maximaal aan te vragen bedrag is 5.000 Euro, te besteden aan een nieuw film/regie-project of de voortgang van een lopend project, dat door de crisis is stilgevallen. Per regisseur kan slechts één aanvraag worden ingediend. Er kan niet én een bijdrage op basis van deze speciale regeling én een bijdrage van de startgeldregeling van SVF dit jaar worden verkregen.

Regisseurs die vorig jaar reeds een OCW projectsubsidie via SVF hebben ontvangen, kunnen dit jaar niet nogmaals aanvragen.

Nieuwe aanvragen kunnen digitaal worden ingestuurd naar SVF@vevam.org, onder toevoeging van relevante bescheiden. Aanvragen worden uitsluitend in behandeling genomen als alle gevraagde gegevens zijn verstrekt als hierna genoemd.

De regeling is specifiek bedoeld voor regisseurs die door de coronacrisis een probleem hebben met de voortgang van hun werkzaamheden, in het bijzonder als gevolg van de tweede lockdown.

In de aanvraag dient de regisseur duidelijk te maken welke financiële gevolgen hij/zij ondervindt van de voortdurende crisis.

Bij de aanvraag dient de volgende informatie te worden gegeven:

 • NAW gegevens aanvrager
 • Indien aangesloten bij VEVAM (niet verplicht), het VEVAM nummer
 • Indien niet aangesloten bij VEVAM: bankgegevens – IBAN nummer en tenaamstelling rekening
 • Een korte beschrijving van het film/regie-project waarvoor de bijdrage wordt gevraagd
 • De hoogte van het aan te vragen bedrag met motivatie, welke kosten worden voorzien
 • Een bevestiging hoe de regisseur wordt geraakt/belemmerd in de voortgang van regie-werkzaamheden door de tweede lockdown periode in de coronacrisis
 • Opgave van wel/geen aanvragen bij andere (noodsteun) regelingen of fondsen

Bij een aanvraag dienen de volgende documenten te worden toegevoegd:

 • Een CV waaruit blijkt dat de aanvrager beroepsmatig werkzaam is als zelfstandige film- en/of televisieregisseur en welke werken door hem/haar zijn gemaakt
 • Een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring[1]; download hier de voorbeeldverklaring en hier een nadere korte uitleg

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2021. Het bestuur van SVF zal in september besluiten over de toekenning van de aanvragen. SVF streeft er naar om eenieder die voldoet aan alle voormelde criteria een bijdrage te kunnen doen toekomen. In het geval het totaal aan gevraagde bijdragen de van OCW beschikbare projectsubsidie overschrijdt, zal het SVF bestuur een besluit nemen over de meest gerede en objectieve wijze van toekenning dan wel verdeling onder alle aanvragers. Daarbij behoort tot de mogelijkheden om alle aanvragers eenzelfde of een in enige mate naar beneden bijgestelde bijdrage uit te betalen.

Er zal voorzien worden in een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij een onafhankelijke derde tegen een besluit van het SVF bestuur om een bijdrage uit de van OCW beschikbare middelen niet toe te kennen.

Terugkoppeling

Iedere regisseur, die via deze regeling een bijdrage heeft ontvangen, dient binnen zes maanden na de toekenning per mail aan SVF een terugkoppeling te sturen over het verloop of het resultaat van het film/regie-project, voorzien van een beknopt financieel verslag.

Naast de projectsubsidies, op grond van deze regeling te verlenen aan individuele regisseurs, wordt door SVF een gedeelte van de tweede bijdrage van OCW gereserveerd voor een eventueel door verschillende bij het Steunfonds Rechtensector betrokken fondsen in gezamenlijkheid te ontwikkelen filmproject.

[1] Verklaring vereist vanwege subsidie eisen OCW

Bron: VEVAM

Willem Roos per 1 juli 2021 nieuwe voorzitter Stichting VEVAM

Sectornieuws

Maandag 5 juli, 2021

Bij de Vergadering van Aangeslotenen van 30 juni 2021 is Willem Roos benoemd tot  onafhankelijk voorzitter van VEVAM. Hij volgt Sander Jansen op, die sinds 2009 deel uitmaakte van het VEVAM bestuur, vanaf 2016 in de rol van voorzitter.

Het bestuur van VEVAM is zeer verheugd dat zij Willem Roos bereid heeft gevonden om de functie van voorzitter te aanvaarden. Hij heeft een lange staat van dienst als advocaat, gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht, het auteursrecht en in het bijzonder het collectieve rechtenbeheer, welke praktijk hij per 1 januari 2021 vanwege pensioen heeft beëindigd.

Sinds juli 2016 heeft Sander Jansen VEVAM als voorzitter geleid. Een periode waarin zich belangrijke ontwikkelingen voor VEVAM en haar aangeslotenen hebben voorgedaan en VEVAM zich heeft gevormd tot een stabiele incasso- en verdeelorganisatie van auteursrecht vergoedingen voor film- en televisieregisseurs. Ook heeft hij zorg gedragen voor een versterkte samenwerking met de beroepsorganisatie voor regisseurs Dutch Directors Guild.

Het bestuur, directie en medewerkers van VEVAM danken Sander van harte voor zijn jarenlange inzet en goede samenwerking en verheugen zich op de samenwerking met Willem.

Bron: VEVAM

PERSBERICHT SAA 7 juni 2021 Wettelijk recht op vergoeding voor audiovisuele maker

Press release: Be bold and implement Article 18 with a statutory right to remuneration, advise legal experts Member States

Be bold, look at the success stories of statutory rights to remuneration to ensure fair remuneration to audiovisual authors, was the message of three legal experts at SAA’s seminar to national legislators ahead of today’s deadline to implement the Directive on Copyright in the Digital Single Market.

www.saa-authors.eu