*Nieuwe update* Filmfonds – 31 maart

31 maart 2020

Hier vind je de laatste updates rondom COVID-19 vanuit het Nederlands Filmfonds.

Steunmaatregelen Film Production Incentive

Dinsdag 31 maart 2020

Projecten die een reguliere realiseringsbijdrage ontvangen kunnen gebruik maken van de steunmaatregelen zoals eerder bekend gemaakt.  Voor projecten die uitsluitend een bijdrage van de Production Incentive hebben ontvangen is het mogelijk om voor lopende producties een extra tussentijdse betaling aan te vragen.

Voor filmprojecten waarvan de uitvoeringsovereenkomst is getekend  en de voorgenomen productie nu stokt kan het voorschot op de Incentive ook tijdelijk verhoogd worden tot maximaal 50% mits gedegen onderbouwd ter dekking van de begrote productiebestedingen in Nederland.

Daarnaast kan er in de komende twee rondes (indiendeadlines 6 mei en 24 augustus) een aanvraag voor een aanvullende bijdrage bij de Production Incentive worden gedaan ter gedeeltelijke dekking van extra kwalificerende (pre)productiekosten. Hetzelfde Incentive percentage zal daarvoor gelden als bij de oorspronkelijke subsidieverlening.Het gaat daarbij om kosten die direct samenhangen met het uitstel, veranderingen of tegenslagen in productie en postproductie die vanaf maart 2020 zijn opgetreden en die bovenop de productiebegroting gemaakt moeten worden. Deze aanvullende bijdrage geldt nadrukkelijk niet voor het opvangen van andere knelpunten in financiering of de productie die vóór maart 2020 zijn opgetreden en ook niet gerelateerd zijn aan COVID-19.

De kosten voor de doorstart moeten inzichtelijk gemaakt worden en dienen met name ingezet te worden voor de extra kosten die niet verhaald kunnen worden op een verzekering en bedoeld zijn ter dekking van werkzaamheden van uitvoerende filmprofessionals (crew, cast en filmbedrijven alsmede sturende interne functies) die opnieuw gedaan moeten worden of meer tijd en inspanning vergen door het stilvallen van de productie. Mits gedegen onderbouwd en financieel uitgesplitst zullen we de bedragen snel in de vorm van een aanvullende bijdrage betaalbaar stellen.

De aanvrager garandeert dat de bedragen in kader van bovenstaande maatregelen ook bij de betreffende crew, cast en andere opdrachtnemers terecht komen. Verantwoording vindt achteraf plaats. Waar van toepassing voorzien van een tussentijdse update na drie maanden. De systematiek voor het aanvragen van een aanvullende bijdrage wordt binnenkort gepubliceerd op de website. Nadere informatie omtrent de hoogte van het budgetplafond voor de komende ronde volgt half april.

VAF en Filmfonds maken aanvullende steunmaatregelen bekend

Dinsdag 31 maart 2020

Ook nemen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds in gezamenlijkheid maatregelen om de filmsector te ondersteunen.

Vanuit de vaste samenwerking met het VAF participeren beide fondsen jaarlijks in speelfilms, lange animatiefilms en documentaires, die in coproductie worden gerealiseerd en in beide landen worden uitgebracht. Deze gezamenlijke regeling wordt gedeeltelijk aangepast. In het geval van coproductie waarin zowel VAF als Filmfonds anticiperen wordt de onderlinge bestedingsverplichting voor de selectieve fondsbijdragen tijdelijk los gelaten. Daarnaast neemt het VAF net als het Filmfonds een aantal aanvullende maatregelen. De volledige informatie over de steunmaatregelen vind je hier

Versnelde procedure aanwenden revolverende middelen

Dinsdag 31 maart 2020

Als onderdeel van de steunmaatregelen die het Fonds in aanvulling op de generieke maatregelen van het Kabinet heeft ingevoerd, hanteert zij een versnelde procedure voor het aanspreken van aan het Fonds terugbetaalde bijdragen uit exploitatie inkomsten, de zogenaamde revolverende middelen

Juist op dit moeilijke moment in de gehele sector is het cruciaal dat producenten en alle andere filmprofessionals op onderlinge afspraken kunnen voortbouwen en dat de revolverende middelen snel inzetbaar zijn. Zeker gezien het feit dat de hardste klappen vallen bij de zelfstandigen en ondernemers van ontwikkeling tot postproductie. 

De voor projecten gereserveerde revolverende middelen kunnen worden gebruikt om in deze periode nieuwe projecten op te starten, te investeren in lopende ontwikkelingen of producties. Door het verstrekken van een onderbouwing hoe en waaraan de middelen concreet worden besteed, kan hierop snel aanspraak gemaakt worden. In het geval dat de middelen al zijn gereserveerd voor de totstandkoming van een filmproductie en aantoonbaar onderdeel uitmaken van het financieringsplan, kunnen deze in een eerder stadium dan op de eerste draaidag betaalbaar worden gesteld.

Producenten worden in principe rechtstreeks benaderd, maar er kan ook direct contact worden opgenomen via email met Thomas van Tuijl: t.van.tuijl@filmfonds.nl.

Vind hier alle steunmaatregelen van het Filmfonds op een rij: https://www.filmfonds.nl/page/8492/nieuwe-update-alle-covid-19-updates-van-het-filmfonds

Brandbrief Kunstenbond en Creatieve Coalitie aan Tweede Kamer

Op 30 maart stuurden de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie waar ook DDG deel van uitmaakt een brandbrief aan de Tweede kamer, waarin betoogt werd de TOZO (de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) geschikt te maken voor alle getroffen freelancers in de culturele en creatieve sector of ervoor te zorgen dat er op zeer korte termijn een niet terugvorderbaar voorschot uit een garantiefonds kan worden ontvangen. Lees de brief hieronder.

“Tweede Kamer
t.a.v. de kamerleden die zitting hebben in de
commissies EZK, OCW en SZW

Briefnr: 2020-719
Betreft: Brandbrief Corona Amsterdam, 30 maart 2020

Beste Kamerleden,

De huidige maatregelen van de rijksoverheid om het coronavirus tegen te gaan, hebben de creatieve en culturele sector op ongekende schaal schade toegebracht en zullen nog maanden schade toebrengen, wanneer deze niet voor deze sector aangepast worden.

De Tweede Kamer riep de minister op 12 maart middels de motie Jetten (D66) op, om te werken aan een steunpakket voor de culturele sector en noemde daar specifiek bij het grote percentage freelancers. Het is nu twee weken later en de minister schrijft in haar brief dat ‘de kabinetsmaatregelen toepasbaar zijn op het gehele culturele en creatieve veld.’ Dat zijn ze niet, en dat weet het ministerie.

Dat de minister in haar brief vervolgens zegt ‘met het veld te bekijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn’, verhult slechts dat zij met de uitvoering van de motie Jetten nog nauwelijks verder is. En dat ondervinden velen in onze sector inmiddels aan den lijve. Specifieke maatregelen zijn nodig voor:

1. Freelancers die (tot voor kort) werden verloond (fictieve dienstbetrekking via de Artiestenregeling), die daarmee hebben bijgedragen aan het systeem van sociale zekerheid, maar die niet voldoen aan de wekeneis. En die wel hun inkomsten verliezen maar niet in aanmerking komen voor de WW. En aangezien het geen zzp’ers zijn ook niet voor de TOZO (Bbz versoepeling – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

2. Zzp’ers die niet in aanmerking komen voor de TOZO, omdat zij (a) niet voldoen aan het urencriterium (denk aan hybride beroepspraktijken), (b) omdat ze pas na 1 jan. begonnen zijn als zzp’er, (c) omdat ze niet ingeschreven (hoeven) staan bij de KvK, of (d) enige andere reden.

3. Hybride zzp’ers, deels ondernemer, deels in loondienst. Vaak halen juist zij het urencriterium niet en werken ze deeltijd in sectoren (horeca) die ook volledig stil zijn gevallen.

4. Seizoens- en projectdynamiek. Omzet en inkomen worden vaak inherent onregelmatig verdiend. Een filmopname voor nu gepland stond, een piek in de muziek rond Pasen de Goede Week die wegvalt, festivals en evenementen die geen doorgang kunnen vinden. Daarin schiet de ondersteuning te kort, zoals de TOZO die uitgaat van een periodiek maandinkomen.

5. Oudere ondernemers, 65-plussers die wel werken, maar nog niet in aanmerking komen voor AOW en ook niet voor de TOZO. Oudere zelfstandige beroepsbeoefenaars staan ook niet altijd correct ingeschreven in het Handelsregister (was tot 1 juli 2008 voor hen ook niet verplicht).

6. Elke tweede zzp’er in gezinshuishoudens bestaande uit twee werkende zzp’ers die beiden geraakt worden door werkuitval als gevolg van de Corona-crisis. De gezamenlijke uitkering is te laag om het inkomen te dekken, maar zeker om (al gemaakte of doorlopende) bedrijfskosten te dekken. Niet iedereen, met name kleinschalige zzp’ers voldoen niet aan de TOGS-regeling, maar zitten wel met kosten.

7. Zzp’ers die gebruik willen maken van de TOGS maar niet de juiste SBI code hebben, denk bijvoorbeeld aan fotografen, freelance musici, beeldend kunstenaars; zij die geen beroepspraktijd buiten hun woonadres voeren maar daarvoor in hun woning een beroepspraktijkruimte hebben.

8. Zzp’ers die wel de juiste SBI-code hebben, maar toch niet aan de TOGS-criteria kunnen voldoen. Op een geringe winst drukt een verlies van € 3.000,- zwaar

9. Zzp’ers die een buitenlands niet EU paspoort hebben en met een verblijfsvergunning werkzaam zijn in Nederland. Of Nederlanders die in het buitenland wonen maar in Nederland werkzaam zijn.

10. In Nederland gevestigde zzp’ers die vooral internationaal werken en een wereldinkomen hebben zoals DJ’s en VJ’s zien hun inkomsten volledig wegvallen, maar kunnen geen gebruik maken van de TOGS en TOZO.

En boven alles, zij die nu in hun gemeente hun TOZO aanvragen en toch geconfronteerd worden met traditionele regelgeving waaronder vragen over bewijsmateriaal, die erop lijken dat er wél een inkomenstoets wordt gedaan. Er wordt wel gezegd dat de generieke kabinetsregelingen geen rekening kunnen houden met dit soort ‘kleine uitzonderingsgroepen’. Onze visie is: wanneer het zulke kleine groepen betreft, dan zijn de kosten op het grote geheel ook verwaarloosbaar. Wanneer de minister dit niet doet, ontstaat er een rechtsongelijkheid voor deze specifieke groep. De Kunstenbond en de Creatieve Coalitie vraagt de kamer daarom om de komende week voor een herkansing te gebruiken. De sector verliest zijn vertrouwen in de daadkracht van de minister en toegezegde steun. En ook voor de Creatieve Coalitie en de Kunstenbond wordt het steeds lastiger om verantwoordelijkheid te nemen voor de gemaakte vorderingen van de door de minister ingestelde taskforce.

Onze oproep: Maak de TOZO geschikt voor alle getroffen freelancers in de sector of zorg dat er op zeer korte termijn een niet terugvorderbaar voorschot uit een garantiefonds kan worden ontvangen. “

Namens de Kunstenbond en Creatieve Coalitie,

Anne-Marie Harmsen, directeur Kunstenbond
Ruud Nederveen, voorzitter Creatieve Coalitie”

Deelnemers aan de Creatieve Coalitie

Culturele en creatieve sector roept kabinet op tot overbruggings- en garantiefonds

‘De wanhoop nabij’, dat is de samenvatting van de noodkreten die de afgelopen dagen massaal te horen waren in de culturele en creatieve sector. Directe aanleiding was de brief die minister van Engelshoven vrijdag 27 maart jl. aan de Tweede Kamer zond.

Maandag 30 maart jl. heeft het gezamenlijke culturele en creatieve veld een noodoproep aan het kabinet gestuurd om robuust te investeren in een overbruggings- en garantiefonds voor de culturele en creatieve sector, dat zowel de liquiditeitsproblemen op korte termijn als de economische schade op middellange termijn kan opvangen, zowel voor freelancers als voor bedrijven en instellingen.

In de oproep aan het kabinet vraagt de sector expliciet de aandacht voor het acuut en massief stilvallen van culturele, educatieve en andere maatschappelijke activiteiten, dat tot onherstelbare gevolgen leidt in de culturele en creatieve sector: “Zonder publieksinkomsten staat de sector voor een massief liquiditeitsprobleem”.

De oproep is opgesteld door de taskforce van de gehele culturele en creatieve sector (inclusief erfgoed, cultuureducatie en amateurkunst) en reageert op het generieke steunpakket van het kabinet en de door minister van Engelshoven aangekondigde aanvullende coulance maatregelen ten tijde van de coronacrisis. “Deze maatregelen bieden onvoldoende soelaas voor dreigende faillissementen van instellingen en bedrijven en het op grote schaal wegvallen van inkomen voor artiesten en zzp’ers”.

De sector vraagt om financieel commitment van het gehele kabinet om dit overbruggings- en garantiefonds van de grond te krijgen. Generieke maatregelen matchen vaak niet of sluiten een groot deel van de sector uit. Veel organisaties zijn kwetsbaar vanwege hun seizoens- of projectdynamiek. Ook is er een beperkte toegang tot bancaire (overbruggings-)kredietlijnen, vanwege het vaak unieke, kleinschalige en risicovolle karakter.
Bovendien vallen veel zzp’ers in de cultuursector buiten de richtlijnen van de algemene regelingen voor zzp’ers van het kabinet. 60 % van de werkenden in deze sector is zzp’er.

“Juist nu is een constructieve en robuuste verbinding met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noodzakelijk om ervoor te kunnen zorgen dat de sector kan overleven en van waarde kan blijven voor leefbaarheid, educatie en economie in de samenleving”.

Lees hier de volledige noodoproep van de culturele en creatieve sector aan het kabinet.

Aanpassingen werkwijze CoBO i.v.m. corona

CoBO voert in deze moeilijke tijd een aantal veranderingen/versoepelingen van regels door om tegemoet te komen aan problemen die zich aandienen.

De medewerkers van CoBO werken door vanuit huis. De geplande inleverdata en vergaderingen worden gehandhaafd. Dringend verzoek om vooral contact met ons op te nemen bij vragen.

Wat kan CoBO betekenen in deze tijden? De maatregelen:

Uitgangspunt zijn de producties waaraan CoBO een bijdrage heeft verstrekt en waarvoor een contract is afgesloten met een omroep.

 • Versoepeling impact en distributie voorwaarden/verplichtingen.
  Vertoningen en bijeenkomsten vinden geen doorgang en het is onzeker wanneer en op welke manier er weer bijeenkomsten zijn toegestaan. Daarom zal zowel met de vereiste impact, als met de vereiste distributie soepel worden omgegaan. Hierbij houden we er tevens rekening mee dat het niet zeker is dat op het moment dat de bioscopen weer worden vrijgegeven en bijeenkomsten weer zijn toegestaan er een inhaalslag gemaakt kan worden. Dat overeengekomen windows niet kunnen worden nageleefd is een logisch gevolg. Per project zal worden bekeken wat de mogelijkheden zijn.
 • Versoepeling in voorwaarden en verplichtingen deadlines.
  Afgesproken en contractueel overeengekomen deadlines zijn wellicht niet haalbaar geworden. Een verruiming van de afgesproken deadlines is mogelijk in overleg. Het gaat hierbij o.a. om oplevering van scripts, uitzendbanden en eindafrekeningen.
 • Aanpassing van de bevoorschotting van termijnen.
  Door de afgesproken termijnen geheel of gedeeltelijk te vervroegen kunnen de reeds gemaakte kosten van producenten, cast- en crewleden etc. zo goed mogelijk worden opgevangen. CoBO zal hiervoor samenwerken met de andere financiers van een productie. Indien hier een beroep op wordt gedaan vraagt CoBO inzicht in de bestedingen en de cashflow. In overleg kan afgeweken worden van de gemaakte afspraken.

Het CoBO vraagt producenten en omroepen om hen op de hoogte te houden van wijzigingen in de opzet van de productie, zodat ze mee kunnen bewegen en op de hoogte blijven.

Wie tegen andere knelpunten aanloopt, wordt verzocht contact met CoBO op te nemen.

Bericht NPO-fonds ivm COVID-19

Het coronavirus en de maatregelen die getroffen zijn om uitbraak ervan te beperken, hebben grote gevolgen voor de audiovisuele sector. Het NPO-fonds wil haar steun uitspreken aan alle direct getroffenen.  

Het NPO-fonds vindt het van belang om, juist in deze onzekere tijden, de indienrondes door te laten gaan en deze zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ook zal het fonds de lopende talentontwikkelingstrajecten blijven steunen. 

Wat betreft projecten waaraan een toekenning is verstrekt, zal het fonds waar nodig coulance betreffende planning, oplevering en haalbaarheid hanteren.

Per project zal bekeken moeten worden wat er nodig is en welke steun mogelijk is.

Daarom verzoekt het fonds de omroepen om contact op te nemen (via e-mail: npofonds@npo.nl) bij knelpunten betreffende lopende producties.

Het NPO fonds realiseert zich dat de crisis ook invloed kan hebben op de inhoud en haalbaarheid van toekomstige aanvragen.Om hier tijdig op te kunnen reageren, hebben we de omroepen gevraagd om vóór de indiendatum contact met ons op te nemen indien hier sprake van is. 

Openbare bijeenkomsten en evenementen (zoals ‘Ben jij mijn schrijfdate?’ die gepland stond voor 17 april) zullen worden uitgesteld, maar niet afgelast.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, ZZP’ers en SBI-codes

TOGS is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19. Zzp’ers lijken in een aantal gevallen in aanmerking te kunnen komen voor deze regeling, waarbij men een aanvraag kan indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, vrijgesteld van belastingen. De voorwaarden zijn nog in ontwikkeling. Lees hier meer.

De regeling is voor bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (voor 15 maart 2020) en die kunnen aantonen in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 omzetverlies te hebben vanwege de corona-maatregelen en in dezelfde periode ook € 4.000 aan vaste lasten verwachten. Ondernemers met een bedrijf aan huis zijn vooralsnog uitgesloten.

Je komt in aanmerking als je voldoet aan deze voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. De SBI-code van je hoofdactiviteit staat op het Uittreksel Handelsregister van je inschrijving bij KvK. De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code. Eventuele nevenactiviteiten tellen niet mee voor de tegemoetkoming. Je kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van 4.000 euro.

Eenmanszaken kunnen hun gegevens gratis bekijken. Gebruikers van de KVK App Handelsregister krijgen 30 gratis inzagen per jaar.

De lijst met codes wordt op dit moment regelmatig aangevuld door de uitvoeringsorganisatie RVO. Bekijk daarom de site van RVO voor de actuele lijst. Check eventueel onderaan de pagina jouw SBI-code met de Zoektool SBI-codes.

Let op! Om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding, moest je op 15 maart 2020 met een van deze codes als hoofdactiviteit vermeld staan in het KvK Handelsregister. Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Per geval zal naar de registratie gekeken worden, het heeft geen zin om nu je SBI-code nog te gaan aanpassen.

Heb je wel een correcte SBI-code, maar is deze niet meegenomen in de regeling en ben je van mening dat ook die SBI-code bij de regeling zou moeten worden opgenomen, dan kun je dit ook melden bij rvo.nl/signaal. Of je kunt je code mailen naar corona@nbf.nl
Over deze andere codes gaat de NBF het Ministerie van EZ benaderen.

Inmiddels gaat het Ministerie van OCW het Ministerie van EZ vragen de SBI-codes 59111 en 59112 (Productie van film en televisieprogramma’s) toe te voegen aan de TOGS-regeling.

Lancering online platform Animation31

De Nederlandse animatiesector bloeit als nooit tevoren. Naast een aantal grote internationale projecten, films en series in ontwikkeling is er ook veel individueel animatietalent werkzaam als creative in games, virtual reality, medische toepassingen en B2B. 

Animation31 wil een zo volledig mogelijk overzicht bieden van de Nederlandse Animatie & Motion design branche, mensen en bedrijven koppelen en promoten in binnen en buitenland.

Individueel animatietalent en relevante bedrijven kunnen zich gratis aanmelden en gebruik maken van diverse elementen om eigen werk te promoten. Algemeen publiek, instanties en bedrijven kunnen via showreels en informatie kennis nemen van al deze talenten en eenvoudig zelf contact opnemen. Samen kun je dan een idee, product, boodschap via animatie kenbaar te maken. Juist in tijden van crisis kan individuele hulp heel waardevol zijn. Met een klein team kun je snel schakelen en sta je toch samen sterk.

Animation31 is opgericht door animatieregisseur en vormgever Udo Prinsen. Met het platform heeft Prinsen al een lange geschiedenis doorgaan onder diverse namen. Naast zijn werk als regisseur heeft Prinsen altijd sterk gemaakt om de eigen vakgroep bij een breed publiek kenbaar te maken. Hij is nu toe aan een grotere aanpak onder nieuwe naam, die refereert naar onze landcode. Het is zijn ambitie om de rijke, kleurrijke diversiteit van deze branche aan elkaar, maar ook aan een groter, internationaal publiek te verbinden.

Animation31 wordt mede mogelijk gemaakt door het Pictoright Fonds.

Contact
www.animation31.com
info@animation31.com
T +31 6 41 81 83 52 

COVID-19 *Nieuwe update* van steunmaatregelen Filmfonds

De COVID-19 uitbraak is een wereldwijde crisis waarin bovenal het zorgdragen voor de volksgezondheid voorop staat. We uiten daarom bij deze allereerst ons medeleven met zieken en nabestaanden en tonen ons solidair met het zorg- en veiligheidspersoneel dat zich op de beheersing van de crisis richt. Op deze pagina vind je alle updates rondom COVID-19 vanuit het Nederlands Filmfonds.

COVID-19: Steunmaatregelen Filmfonds

Vrijdag 20 maart 2020

In aanvulling op de omvangrijke generieke maatregelen van het Kabinet, gericht op continuïteit van ondernemingen en zelfstandigheden, onderneemt het Filmfonds actie door in te spelen op acute sectorspecifieke knelpunten bij films of filmactiviteiten.

We zijn ervan overtuigd dat, hoe eerder we tot een adequate respons komen, des te minder impact de effecten van de COVID-19 crisis uiteindelijk zullen hebben. We roepen dan ook andere financiers van films op hun activiteiten voort te zetten en coulance te tonen. Ook vragen we solidariteit van iedereen in de keten, van filmproducenten tot eindexploitanten, maar ook van verzekeraars en banken om filmprofessionals en hun werk in deze moeilijke tijd te steunen en hun verantwoordelijkheid te nemen in onder meer de overbrugging van inkomstenderving bij zelfstandigen.

Steunmaatregelen Filmfonds

Het Filmfonds zal gericht inspelen op specifieke knelpunten van de film- en AV sector: 

 • Een versoepeling in subsidievoorwaarden en verplichtingen voor reeds door het Fonds gesubsidieerde films en filmactiviteiten die nu in de uitvoering getroffen worden. Bijvoorbeeld een verruiming voor filmproducties ten aanzien van de oplevering en vertoning. Daarmee worden aanvragers in de gelegenheid gesteld om de productieplanning aan te passen of oplevering en uitbreng te verplaatsen zonder dat het een gevolg heeft voor de subsidieverlening. Voor meerjarige en projectmatig gesteunde filmfestivals en filmactiviteiten komt ruimte voor het later indienen van jaarverantwoordingen, het inzetten van eigen reserves en het niet
  terugvorderen van de subsidie, indien de huidige activiteiten als gevolg van COVID-19 geen doorgang kunnen vinden. 
 • Een verruiming van de bevoorschotting door bestaande subsidietermijnen geheel of gedeeltelijk te vervroegen en daarmee de reeds gemaakte kosten van crew- en castleden, filmbedrijven en investeringen in de productie waar mogelijk op te vangen. Het Filmfonds roept andere financiers op eveneens daartoe te besluiten. Het Fonds vraagt aanvragers deze kosten inzichtelijk te maken en, indien bevoorschotting vanuit het Fonds niet afdoende is om alle gemaakte kosten te dekken, tot onderlinge afspraken te komen met alle uitvoerenden die kosten gemaakt hebben dan wel recht hebben op een vergoeding bij aanvang van de productie. De aanvrager geeft het Fonds inzage in de besteding.   
 • Een aanvullende realiseringsbijdrage ter dekking van extra (pre)productiekosten die direct samenhangen met het uitstel, veranderingen of tegenslagen die vanaf maart 2020 zijn opgetreden en die bovenop de productiebegroting gemaakt moeten worden. In veel gevallen moeten kosten bij uitstel of herziene opzet opnieuw plaatsvinden of verandert de opzet en bezetting van de reeds selectief door het Fonds gesteunde productie. De extra bijdrage hangt samen met de aard en complexiteit van de problemen waarmee producties geconfronteerd worden. 

Afhankelijk van de onderbouwing van deze extra kosten komen we op een aantal indicatieve bedragen variërend van € 25.000 voor door het Filmfonds selectief gesteunde bioscoopdocumentaires en minoritaire coproducties tot € 50.000 voor speelfilms met een uitloop naar € 75.000 bij internationale gecoproduceerde speelfilms met productie in het buitenland. Voor producties die alleen vanuit de Production Incentive gesteund worden zal ook gekeken worden of, en zo ja waar, verlichting gegeven kan worden. 

De aanvullende bijdrage voor selectief gesteunde filmproducties geldt nadrukkelijk niet voor het opvangen van andere knelpunten in financiering of de productie die vóór maart 2020 zijn opgetreden en ook niet gerelateerd zijn aan COVID-19. De kosten voor de doorstart moeten inzichtelijk gemaakt worden en dienen met name ingezet te worden voor de extra kosten van uitvoerende filmprofessionals (crew, cast en filmbedrijven). Mits gedegen onderbouwd en financieel uitgesplitst zullen we de bedragen snel in de vorm van een aanvullende bijdrage betaalbaar stellen. De aanvrager garandeert dat de bedragen ook bij de betreffende crew, cast en andere opdrachtnemers terecht komen. Verantwoording vindt achteraf plaats. Waar van toepassing voorzien van een tussentijdse update na drie maanden. De systematiek voor het aanvragen van aanvullende bijdragen wordt begin volgende week gepubliceerd op de website.   

 • Een aanvullende distributiebijdrage bij noodgedwongen hernieuwde distributie en marketing van Nederlandse majoritaire speelfilms en bioscoopdocumentaires die met de start van hun uitbreng vanaf maart 2020 getroffen zijn door de plotselinge sluiting van bioscopen en filmtheaters. Wanneer de reeds gedane investeringen in marketing en distributie geheel opnieuw gedaan moeten worden gaat het om een indicatieve aanvullende bijdrage van maximaal € 10.000-25.000 per productie. Uiteraard afhankelijk van onderbouwing en herzien uitbrengplan.

Het Filmfonds zal de effecten op de korte en lange termijn nauwgezet blijven volgen en het ministerie van OCW daarover informeren. Een eerste inventarisatie van de effecten treft u aan in de bijlage.

Waar mogelijk en noodzakelijk zullen aanvullende maatregelen genomen worden. Houd hiervoor deze pagina in de gaten.

Bekijk hier de bijlage: COVID-19 Effecten voor de Filmsector

Nieuwsbrief OCW

Coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers (incl. zzp’ers) – brief DDG belastingdienst

Ben je ondernemer of zzp’er en heeft je bedrijf problemen door het coronavirus? Om je te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen, heeft de belastingdienst maatregelen genomen. Lees hieronder wat ze voor je kunnen doen.

Update: Bijzonder uitstel van betaling

U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Stuur daarvoor een brief aan ons. In de brief vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. 

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Wij vragen u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige) (1). Hier zullen we u nog over inlichten via deze website. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Hieronder leest u waarmee u rekening moet houden wanneer u bijzonder uitstel van betaling wilt aanvragen.

Wanneer kunt u uitstel aanvragen?

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u wanneer u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, u het uitstel kunt aanvragen.

Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naar toe?

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

(1) Brief voor belastingdienst – DDG kwalificeert als derde deskundige

Een van de onderdelen van de aanvraag is een verklaring van een derde deskundige. De DDG als belangen-organisatie kwalificeert als derde partij. Voor al onze leden die als zzp-er werkzaam zijn, heeft de DDG een standaardbrief opgesteld. Deze brief is aan alle leden gemaild, maar heb je deze niet ontvangen, dan kun je de brief opvragen bij het DDG-bureau via: info@directorsguild.nl

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

Hoe wijzigt u uw voorlopige aanslag?

Voor de inkomstenbelasting wijzigt u de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.

Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:

Let op!
Als u nu uw voorlopige aanslag aanpast en aangeeft dat u de rest van het jaar geen winst meer verwacht, kan dit gevolgen hebben voor uw definitieve aanslag. U betaalt op dit moment elke maand al een deel van de belasting die u over dit jaar zou moeten betalen. Wij verrekenen dit achteraf bij de definitieve aanslag. Hebt u te veel betaald? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Maar hebt u te weinig betaald, of te veel teruggekregen? Dan moet u bijbetalen.
Wanneer u later in het jaar weer winst maakt, kunt u het beste uw voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt u dat u bij uw definitieve aanslag moet bijbetalen.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Wij verlagen tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlagen wij de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Belastingrente

Wij rekenen belastingrente als wij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlagen wij ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Meer weten?

Op kvk.nl/corona vindt u meer informatie over overheidsregelingen om ondernemers die getroffen zijn door het coronavirus te helpen.

Op belastingdienst.nl/coronavirus leest u meer over de gevolgen van het virus als u belastingplichtig bent of als u een toeslag krijgt.

Bron: Belastingdienst

Creatieve Coalitie ziet toe op efficiënte uitvoering maatregelen zzp’ers

De noodkreet van de Creatieve Coalitie, waarin o.a. ook de Kunstenbond en de DDG zijn vertegenwoordigd, heeft geleid tot een steunpakket aan maatregelen. De voornaamste maatregel betreft de toegang en versnelde uitvoering van de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De Creatieve Coalitie treedt toe tot een Taskforce die erop toeziet dat het steunpakket efficiënt en snel wordt uitgevoerd.  

Veel zelfstandigen dreigen binnen enkele weken niet meer over liquide middelen te beschikken en hebben daarom binnen nu en enkele weken een voorschot nodig om hun rekeningen te betalen. De noodkreet van de Creatieve Coalitie leidt tot een steunpakket aan maatregelen.

De voornaamste maatregel betreft de toegang en versnelde uitvoering van de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Elke zzp’er die vanaf 1 maart geen of minder opdrachten krijgt, kan gedurende een periode van drie maanden een aanvulling krijgen op zijn levensonderhoud tot aan het sociaal minimum. De gebruikelijke toets naar de levensvatbaarheid van de onderneming of het inkomen van de partner komt te vervallen. Het doel is om zelfstandigen snel te helpen. Het Ministerie van Sociale Zaken publiceert een dezer dagen waar de zelfstandigen zich kunnen melden. Het loket is nog niet beschikbaar.

Flexwerkers

Voor flexwerkers en werknemers met een nulurencontract kan het bedrijfsleven en culturele organisaties een werktijdverkorting aanvragen. De overheid neemt 90 procent  – in plaats van de huidige 75 procent  – van de salariskosten over. Het beleid van de overheid is erop gericht om alle werkenden hun loon of inkomen tot het sociaal minimum te compenseren.  

Taskforce

De Creatieve Coalitie treedt toe tot een Taskforce die wordt opgericht door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). De Taskforce ziet erop toe dat het steunpakket efficiënt en snel wordt uitgevoerd door onder andere de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Bbz. Op maandag 16 maart sprak de Creatieve Coalitie met minister Ingrid van Engelshoven van het Ministerie van OCW. Zij erkent de hoge nood in de creatieve sector – zowel in de culturele sector als in media – en gaf te kennen dat een pandemie niet tot het ondernemersrisico hoort.

Creatieve Coalitie

De Creatieve Coalitie is een coalitie van 24 beroeps- en belangenverenigingen – waaronder ook de Kunstenbond en de DDG – die opkomen voor betere arbeidsomstandigheden voor alle werkenden en makers in de creatieve-  en mediasector. Alle 24 beroeps- en belangenverenigingen houden de komende tijd nauwgezet in de gaten of het steunpakket afdoende is en bij de makers terecht komt.