Steunfonds Rechtensector kan van start met 10 miljoen euro

Den Haag, 27 mei 2020

Vandaag start het Steunfonds Rechtensector. Initiatiefnemer Federatie Auteursrechtbelangen is blij met de toezegging van minister Van Engelshoven dat zij 5 miljoen euro aan het fonds beschikbaar zal stellen. Dit fonds beoogt de eerste nood bij professionals in de creatieve industrie die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, te verlichten. Voor dit Steunfonds is door deze privaat-publieke samenwerking 10 miljoen euro beschikbaar.

De Federatie Auteursrechtbelangen, met de drie aangesloten koepels Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de vereniging van collectieve beheersorganisaties (VOI©E), heeft het initiatief genomen om rechthebbenden in de rechtensector financieel bij te staan nu activiteiten waaraan zij inkomsten plegen te ontlenen stil zijn gevallen als gevolg van de COVID-19 maatregelen die de overheid heeft moeten treffen.

Al bekend was het initiatief voor een Noodfonds Muziek, een samenwerking tussen Buma/Stemra en Sena, waaraan ook Spotify bijdraagt. Maar ook organisaties van makers van audiovisuele werken, van schrijvers en van makers van beeld nemen deel. De collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra, Sena, NORMA, LIRA, VEVAM en Pictoright dragen zorg voor de private financiering van het fonds met 5 miljoen euro.

De minister van OCW heeft de verantwoordelijkheid die de sector hierin heeft genomen zodanig gewaardeerd dat zij vandaag bekend heeft gemaakt dat zij dit bedrag zal verdubbelen uit de 300 miljoen euro die extra beschikbaar is gekomen voor de culturele sector. Het doel van de overheidsbijdrage is om het creatieve proces van de totstandbrenging van (nieuwe) werken (boeken, journalistieke werken, beeld, muziek en films) te stimuleren.

Het Steunfonds Rechtensector wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen en de betrokken collectieve beheersorganisaties. Voor de uitvoering staan diverse sociaal-culturele fondsen van deze organisaties klaar. De uitvoering van het onderdeel Noodfonds Muziek zal vandaag reeds van start gaan. Op www.auteursrecht.nl/federatie is meer informatie te vinden over de manier waarop te werk zal worden gegaan.

Volgens de voorzitters van de bij de Federatie aangesloten organisaties, Erwin AngadGaur (Platform Makers), Paul Solleveld (Platform Creatieve Media Industrie) en Fred Teeven (VOI©E) heeft de sector hiermee gedaan wat het uit eigen middelen kan, ondanks de aanzienlijke schade die wordt geleden. Zij zijn de minister erkentelijk voor de wezenlijke bijdrage om de rechtensector additioneel bij te staan.

Fred Teeven (voorzitter VOI©E): “Wij beschouwen de bijdrage van de minister ook als erkenning van de rol van collectieve beheersorganisaties, die het mogelijk maakt maatwerk te verrichten in de verschillende deelsectoren. In toezicht- of bestuursorganen van de collectieve beheersorganisaties zitten rechthebbenden zelf aan het roer: zij kunnen bij uitstek bepalen hoe de middelen het meest doelmatig besteed kunnen worden.”

Erwin Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers): “Op meer dan honderdduizend getroffen zzp’ers in de cultuursector kan 10 miljoen euro de nood uiteraard bij lange na niet lenigen. Toch hopen wij hiermee een klein verschil te kunnen maken door makers in staat te stellen te blijven creëren en te werken aan een herstart van de sector. Door gericht en met oog voor diversiteit in meerdere projecten en fondsen bijdragen te bieden. Belangrijk is ook de erkenning van de Minister dat de makers zelf, vaak werkzaam buiten de gesubsidieerde sectoren, additionele steun verdienen en nodig hebben. Die erkenning zal ook in het vervolg van groot belang zijn.”

Paul Solleveld (voorzitter PCMI): “De schade in onze sector, die voor een groot deel volledig is stilgevallen, is enorm. Onze achterban begrijpt dat maatregelen die onder meer de live sector voor lange tijd stilleggen onvermijdelijk zijn, maar steun in de rug is absoluut noodzakelijk om onze sector in staat te stellen na de crisis door te functioneren. Een sector die tenslotte niet alleen voor ons, maar voor de hele Nederlandse economie van groot belang is. Wij zijn de minister daarom erkentelijk dat zij het voortgaan van het creatieve proces en daarmee de makers en hun economische partners op deze wijze mede wil stimuleren.”

Brandbrief Creatieve Coalitie

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Cc. De minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
De minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst
De minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Muiden, 27 mei 2020

Geachte Kamerleden,

De Creatieve Coalitie heeft vorige week woensdag met de 41 aangesloten beroepsorganisaties een zoombijeenkomst gehouden nadat de persconferenties van de drie ministers over de tweede tranche generieke maatregelen was afgelopen. We hebben de maatregelen besproken en de algemene teneur was die van teleurstelling en ook felle boosheid. De teleurstelling betrof met name dat het pakket als meer van hetzelfde klonk, ofschoon er natuurlijk ook waardering was voor de TOFA, de regeling voor de flexwerkers. Gesteld dat de TOFA ook in werking zal treden, hetgeen immers nog niet het geval is. Daarnaast bestaat natuurlijk waardering voor de verruiming van de TOGS. Het is in dit stadium nog te vroeg om een beeld te kunnen vormen in welke mate de makers en de werkenden die als eenmanszaak of zzp’er werkzaam zijn, baat ondervinden van deze verruiming.

De frustratie van de Coalitieleden betrof voornamelijk twee elementen uit het nieuwe noodpakket:
1. De groep die nu tussen wal en schip valt is nog niet geadresseerd: zij werden niet bereikt door de steunmaatregelen van het eerste noodpakket en worden evenmin bereikt door dit tweede steunpakket, generiek noch specifiek. Het betreft hier zo’n 30.000 werkenden in onze sector. Als er geen specifieke maatregel volgt die deze groep een inkomens-ondersteuning biedt, dan rest hen niets anders dan de gang naar de gemeentelijke bijstand. Zij stromen dan de sector uit. Bij herhaling hoorden we als argument tegen een mogelijke handreiking dat de uitvoeringslast te hoog zou zijn. Dit technisch bureaucratische argument mag toch niet gelden om 30.000 mensen maar in de kou te laten staan? Ik wil deze groep graag wat meer reliëf geven: ongeveer een derde van alle zelfstandig werkzamen in de culturele en creatieve sector valt tussen wal en schip. De reden voor dit barre lot is dat ze niet voldoen aan een of meer van de toelating criteria van bijvoorbeeld de TOZO (inschrijving KvK, urencriterium, werkruimte vereisten). Deze groep is bekend bij de beroepsorganisaties. En deze organisaties zijn ten volle bereid om de brug te slaan naar het UWV dat maatregel kan uitvoeren om deze groep van de zo noodzakelijke ondersteuning in hun levensonderhoud te voorzien. Schuif deze mensen niet in zee!

2. De groep die nu TOZO ontvangt. Drie maanden konden ze het uitzingen op een inkomenstegemoetkoming op sociaal minimum-niveau. Hun uitgaven niveau echter houdt tred met hun inkomensniveau uit zzp-inkomsten, dat vaak een veelvoud is van het sociaal minimum. Ze kunnen hun maandlasten daarom niet bestrijden uit de TOZO. Drie maanden interen op eigen reserves ligt achter ons. Opnieuw drie maanden (en wellicht langer) in deze situatie verkeren wordt door velen als een onmogelijke opgave beschouwd, waarbij de gezinsinkomensnorm de situatie voor velen verergert. Voor een groot aandeel van de TOZOgebruikers vormde de kabinetsberichtgeving van laatste woensdag het startschot van heroverweging over hun beroepstoekomst.

Ik wil dit laatste punt met een praktijkvoorbeeld verduidelijken: een hoboïst, afgestudeerd aan twee conservatoria, is als zzp’er werkzaam bij muziekgezelschappen met klinkende namen. We mogen deze muziekmaker rekenen tot het topsegment van de Nederlandse musici. Deze hoboïst verklaarde geëmotioneerd dat het gevolg van het tweede noodpakket het beëindigen van diens beroepsbeoefening inhoudt. Het enige wat deze musicus kan redden is een inkomensondersteuning die het gat met het oorspronkelijk inkomen kleiner maakt. De bestaande financiële verplichtingen matchen niet met de TOZO steun. En dat geldt voor velen.

Daarbij werd ook in genoemde bijeenkomst van vorige week woensdag opgemerkt dat verschil tussen de zelfstandigen en de groep die binnen een arbeidscontract vrijwel hetzelfde werk verricht nu wel erg gaat opspelen. De via de NOW gefinancierde collega’s wordt niets misgund, maar het wordt als hoogst oneerlijk ervaren dat voor de TOZO groep geen inkomensondersteuning mogelijk wordt gemaakt die rekening houdt met het eerdere inkomensniveau.

Op individueel niveau leidt dit tweede steunpakket tot veel frustratie binnen de werkenden en de makers die als zelfstandige hun werk uitoefenen. De groep die nu voor uitstromen staat lijkt zo groot dat het de sectorale keten in zijn geheel ongemeen hard zal gaan raken, mocht die uitstroom onverhoopt werkelijkheid worden. Na de corona-crisis, die voor de culturele en creatieve sector langer zal duren dan voor vele andere economische sectoren, zullen veel mensen node gemist gaan worden omdat ze onvoldoende steun hebben kunnen krijgen in deze periode waarin het er echt op aan komt. Onze enige hoop is dat er heel snel een specifiek noodpakket volgt dat in de lacunes kan gaan voorzien.

Met vriendelijke groet,

De Creatie Coalitie,

Ruud Nederveen, voorzitter

Audiovisuele sector presenteert Corona – protocol

PERSBERICHT
18 mei 2020

Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties.

Vanwege de overheidsmaatregelen om de uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden, zijn veel producties stilgelegd: van speelfilms tot klusprogramma’s, van dramaseries tot spelshows. Dit was noodzakelijk maar heeft tegelijkertijd grote gevolgen voor de vele personen en bedrijven die betrokken zijn bij deze producties. Zij willen zo snel mogelijk veilig en verantwoord weer aan het werk.

Het COVID-19-protocol dat vandaag is gepresenteerd, biedt de audiovisuele sector richtlijnen om het werk te vervolgen en te hervatten binnen de geldende voorschriften van de Rijksoverheid en het RIVM. De verschillende werksituaties zijn met de bijbehorende richtlijnen gespecificeerd in drie risicocategorieën: LOW, MEDIUM en HIGH RISK. In aansluiting hierop heeft de Dutch Academy For Film (DAFF) een Toolkit ontwikkeld met praktische tips & tricks voor op de werkvloer.

Het protocol is opgesteld door een werkgroep onder leiding van Doreen Boonekamp, in opdracht van producentenverenigingen NCP (Nederlandse Content Producenten) en NAPA (Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie). Het is vastgesteld in overleg en met inbreng van de verschillende branche- en beroepsverenigingen en andere belanghebbende partijen. Het protocol is aangeboden aan het Ministerie van OCW en het Ministerie van EZK.

Aanbevelingen
Met het vaststellen van het protocol is voldaan aan een belangrijke voorwaarde. Toch biedt het protocol nog geen antwoord op alle vraagstukken waarmee de sector te stellen heeft als gevolg van de coronacrisis.

Zo is op dit moment bijvoorbeeld nog onduidelijk wanneer acteurs weer intieme scènes mogen spelen. Een belangrijke aanbeveling is daarom dat acteurs, vanwege de cruciale functie van deze beroepsgroep voor de sector, zo spoedig mogelijk in aanmerking moeten komen voor preventieve diagnostische tests op COVID-19. Zo mogelijk kan dit uitgebreid worden naar andere groepen zoals presentatoren en deelnemers aan programma’s.
Ook vraagt de sector, in aansluiting op de verruiming van de RIVM-richtlijnen voor contactberoepen van 11 mei, toe te staan dat personen zoals acteurs op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar werken indien de in het protocol getroffen voorzorgsmaatregelen worden toegepast.

De andere ‘sleutel’ tot herstel is de garantie dat risico’s gedekt zijn. Nu producties niet meer verzekerd kunnen worden voor pandemieën en daarmee samenhangend overheidsingrijpen, worden producenten met onverantwoorde risico’s opgezadeld. Hiervoor moet op korte termijn een extra garantiefaciliteit van circa 10 miljoen euro komen. Tenslotte: toepassing van de voorzorgsmaatregelen betekent dat producties duurder worden. Bij gelijkblijvende middelen kan er daarom minder worden geproduceerd.

Via deze link kun je het protocol downloaden:
1. COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector
2. Bijlage: Indicatieve risicoanalysetabel
3. Toolkit COVID-19 audiovisuele sector (DAFF) 

Hier vind je de FAQ over het Corona protocol

European Film Awards past voorwaarden aan

Vanwege de crisis rondom het coronavirus zijn veel filmpremiéres op festivals of in de bioscopen uitgesteld of online verplaatst. De European Film Academy (EFA) heeft daarom de regels om in aanmerking te komen voor deelname aan de European Film Awards 2020 stevig uitgebreid.

Standaard is de voorwaarde opgenomen dat de eerste officiële vertoning van een film (op een festival of in een reguliere bioscoop) tussen 1 juni 2019 en 31 mei 2020 plaatsgevonden moet hebben. De wijziging betreft films die een dergelijke première voor 31 mei gehad zouden hebben, maar die vanwege de pandemie niet is doorgegaan.

Op voorwaarde dat de film voor eind november in de bioscoop of online in première gaat, komt de film in aanmerking voor de European Film Awards 2020. De rechthebbenden moeten er wel mee instemmen dat de film op het EFA VOD-platform bekeken kan worden door de EFA-leden, de 3800 filmprofessionals in heel Europa die de nominaties en de uiteindelijke winnaars bepalen.

In een verklaring van EFA-voorzitter Mike Downey, licht de European Film Academy haar motivatie voor de wijziging toe:

Het bestuur en het management van EFA wensen bij deze eerst al haar leden het allerbeste toe in deze moeilijke tijden. Hopelijk zien we aan het einde van de tunnel wat licht, maar intussen hebben we onze regels moeten aanpassen om de selectie van de European Film Awards van dit jaar te garanderen.

Eén ding is zeker; de European Film Academy blijft zich inzetten voor de Europese film en haar makers. Door het coronavirus kan men alleen thuis de grote rijkdom en diversiteit van deze films beleven. We staan achter de EFA-leden, onze partners, collega’s en vrienden en kijken uit naar het moment dat filmopnames worden hervat, de bioscopen weer open gaan en het sociale aspect om samen films te kijken in een bioscoop terugkeert.

Ondertussen kunnen we de dramatische veranderingen die de pandemie in de filmindustrie veroorzaakt niet negeren. Voor veel premières moest een nieuwe datum komen, ze werden uitgesteld of gingen online. Voor EFA 2020 hebben we daarom besloten de regels om in aanmerking te komen voor inzending te wijzigen. Om ervoor te zorgen dat deze films toch worden erkend.

Tot 31 mei 2020 is het mogelijk om films aan te melden voor deelname aan de European Film Awards later dit jaar.

Zie voor de volledige regelgeving europeanfilmacademy.org

Tweede editie Videoland Academy vervroegd

Om juist in deze tijd nieuw filmtalent aan te moedigen en te ondersteunen vervroegt de Videoland Academy de tweede editie van het talentontwikkelingstraject.

Scenarioschrijvers  en documentairemakers worden opgeroepen om tussen 12 mei t/m 15 juli 2020 hun fictie- en documentaire projecten met als thema “Modern Fantasy” en “Familie” in te sturen.  Zij maken hiermee kans om geselecteerd te worden voor de tweede lichting van de Videoland Academy waar zij op financieel en inhoudelijk vlak steun krijgen in de realisatie van hun fictie films of documentaireserie. De films gaan in première tijdens het Nederlands Film Festival en IDFA 2021 en zijn daarna exclusief te zien bij Videoland.

Antoinette Beumer, recent aangesteld als Hoofd Drama Videoland:
Door de tweede editie eerder van start te laten gaan willen we nieuw filmtalent een stimulans geven in deze roerige en onzekere periode waarin we ons met z’n allen bevinden. Juist op dit moment is het belangrijk om een positief toekomstperspectief te bieden en te laten zien dat we vanuit de Videoland Academy de filmsector een warm hart toedragen. Hopelijk biedt ook juist deze periode inspiratie en een uitdaging voor scenarioschrijvers en documentairemakers om verrassende ideeën te ontwikkelen voor mooie, nieuwe fictie films en documentaireseries, en hun creativiteit de vrije loop te laten gaan.”

Thema fictie: Modern Fantasy
Voor de tweede editie is de Videoland Academy op zoek naar fictie verhalen die zich afspelen in onze huidige tijd, maar dan met een fantasie element. De realiteit waarin wij leven kan soms hard, eentonig, maar ook heel spannend zijn. Wat de realiteit echter mist, is een stukje fantasie die ons helpt ontsnappen, relativeren of duiden. Deze verhalen kunnen raakvlakken hebben met diverse andere genres zoals comedy, horror, coming-of-age, drama of thriller, voor jong en oud.

De Videoland Academy wil makers uitdagen om met dit thema een beetje fantasie toe te voegen aan onze realiteit. Haal inspiratie uit de hedendaagse maatschappij, persoonlijke gebeurtenissen of invloedrijke trends die in Nederland relevant zijn. Van parallelle samenlevingen tot magische krachten; alles kan zolang er maar een lokaal, herkenbaar en enorm krachtig verhaal aan de grondslag gaat: “Nederland met een vleugje fantasie”.

Voorbeelden van Modern Fantasy verhalen zijn bijvoorbeeld Lock & Key,  Stranger Things,  Miracle Workers, Pan’s Labyrinth, True Blood, The Leftovers, Edward Scissorhand, Bruce Almighty, Minoes, Lang leve de Koningin en  Mathilda.

Thema documentaire: Familie
Als thema voor de documentaires is de Videoland Academy op zoek naar verhalen over mysterieuze, criminele of integrerende families: “Je familie kies je niet”. Families worden vaak geassocieerd met gezelligheid, steun en betrouwbaarheid, maar wat nou als deze waarde enkel aan de oppervlakte zichtbaar zijn? Families kunnen ook ingewikkeld zijn, geheimen met zich meedragen of juist heel uitgesproken controversieel zijn. Voor de tweede editie zal de Videoland Academy zich richten op familie van alle soorten en maten. Dit kunnen sociale, politieke, criminele of intermenselijke verhalen zijn. De Videoland Academy wil de documaker uitdagen om zelf een eigen visie toe te voegen en een verhaal te maken die vol verrassing en verbazing zit.

Voorbeelden van documentaires over familie’s zijn o.a.: The Most Hated Family in America, Rauw, The Imposter, Houdt God van Vrouwen?, Het Beste voor Kees, Moorddossier Holleeder, Capturing the friedmans, The Wolfpack, Circus of Books, Evelyn en A Family Affair.

Inschrijven voor de tweede editie kan vanaf 12 mei t/m 15 juli 2020 via www.videoland.nl/academy. Hier is ook meer informatie te vinden over het thema en de voorwaarden van de Videoland Academy.

Selectie projecten eerste editie
De eerste editie van de Videoland Academy is nog in volle gang. Halverwege mei worden de vier Grounded Sci-Fi fictieprojecten gekozen die gerealiseerd zullen worden voor Videoland. De selectie van het True Crime documentaire drieluik wordt in september bekendgemaakt.

Over de Videoland Academy
Videoland Academy wil een nieuwe lichting makers de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de professionele beroepspraktijk waarin ook commerciële belangen een rol spelen. Voor tenminste de komende drie jaar biedt de Videoland Academy hiervoor een podium en ondersteunt nieuw talent op financieel en inhoudelijk vlak. Videoland Academy wordt gesteund door het Nederlands Filmfonds en is in samenwerking met het NFF, IDFA, IFFR en Dr. Script. Overige partners zijn Buma Cultuur, Nederlandse Filmacademie, Planet X en Filmmore.

VIDEOLAND ACADEMY

EFA Young Audience Award uitgereikt

Vanwege de Coronavirus-pandemie konden de oorspronkelijk geplande bioscoopvoorstellingen van de jeugdfilms die genomineerd waren voor de EFA Young Audience Award niet doorgaan. 

Genomineerd waren: MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI (MY BROTHER CHASES DINOSAURS) van regisseur Stefano Cipani,  de Nederlandse film MIJN BIJZONDERE RARE WEEK MET TESS van regisseur Steven Wouterlood, en ROCCA VERÄNDERT DIE WELT (ROCCA CHANGES THE WORLD) van regisseur Katja Benrath.

De juryleden in de leeftijd van 12 tot 14 jaar bekeken de drie genomineerde films online op Festival Scope, kregen de gelegenheid om de films in verschillende videogroepen te bespreken en brachten vervolgens hun stem online uit. Gepresenteerd door voormalig YAA-jurylid Ivana Noa werd de 30 minuten durende prijsuitreiking live gestreamd op yaa.europeanfilmawards.eu, waar het beschikbaar blijft voor degenen die de uitzending hebben gemist. Zichtbaar ontroerd bedankte de winnende regisseur Stefano Cipani zijn supporters en producenten; “Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben zo opgewonden!”  

De YAA blijft voor het grote publiek verschillende platforms bieden om de genomineerde films te bekijken: EFA Productions, het eigen productiebedrijf van EFA, brengt de EFA Young Audience Award-films in heel Europa uit op Video on Demand (T-VoD) platforms zoals iTunes, Google Play, Microsoft en Pantaflix, op het regionale Balkan-platform Cinesquare, maar ook op locale platforms zoals Filmin!

EFA Productions werkte voor dit initiatief samen met Under The Milky Way met de steun van Creative Europe – het Media-programma van de Europese Unie om de genomineerde films het hele jaar door beschikbaar te stellen voor jonge kijkers. Nu hebben degenen die niet konden deelnemen aan het EFA Young Audience Award-evenement ook de mogelijkheid om de genomineerde films online te bekijken. Ontdek waar je ze kunt zien op yaa.europeanfilmawards.eu

De EFA Young Audience Award werd georganiseerd en gepresenteerd door de European Film Academy en EFA Productions met de steun van Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) en Creative Europe – het Media Sub-programma van de Europese Unie.
De nationale YAA evenementen werden georganiseerd met de steun van de verschillende nationale partners.

Steunfonds Filmproducties & High-End Series

COVID-19 Steunmaatregelen

23 april 2020/

De filmproductie in Nederland is zwaar getroffen door de effecten van COVID-19. Producties liggen stil en de continuïteit van filmprofessionals en filmbedrijven staat onder grote druk.

Het Filmfonds kondigde vorige week een publiek-private partnerschap met Netflix aan om de getroffen producties te steunen vanuit een gezamenlijk steunfonds. Om het steunfonds te lanceren stelt Netflix in Nederland 1 miljoen euro beschikbaar. Het Filmfonds vult deze middelen verder aan.

De samenwerking krijgt vorm in de geoormerkte regeling Steunfonds Filmproducties en high-end series. Producenten kunnen vanaf 23 april een aanvraag doen wanneer een filmproductie of high-end serie, die door het Fonds in realisering is gesteund, door de effecten van COVID-19 direct getroffen is in de preproductie, productie of postproductie. Bekijk de regeling inclusief de veelgestelde vragen via onderstaande link.

Steunfonds Filmproducties en high-end series

Steunmaatregelen Distributie aangevuld voor hernieuwde uitbreng en marketing

Daarnaast is het vanaf 23 april mogelijk een extra bijdrage aan te vragen ten behoeve van noodgedwongen hernieuwde uitbreng en marketing van een Nederlandse majoritaire speelfilm of bioscoopdocumentaire. Het gaat hierbij om extra ondersteuning in de vorm van een aanvullende regeling, bovenop de reeds verleende basisbijdrage en geldt voor films die met de start van de uitbreng vanaf maart 2020 getroffen zijn door de plotselinge sluiting van bioscopen en filmtheaters. Klik voor de volledige maatregel op onderstaande knop.

Steunmaatregelen Distributie

Alle Filmfonds steunmaatregelen COVID-19 op één plek

Vanaf nu zijn alle steunmaatregelen in het kader van COVID-19 op de website van het Filmfonds te vinden via de pagina Steunmaatregelen COVID-19. Het gaat hierbij om maatregelen zoals bovengenoemd steunfonds, maar ook de maatregelen in onze samenwerking met VAF, voor de Netherlands Film Production Incentive en andere maatregelen genomen om filmproducties te steunen in deze tijd.

Lees meer

Urgente Oproep Creatieve Coalitie

De overheid heeft noodvoorzieningen in het leven geroepen om mensen die hard in hun portemonnee geraakt worden door de maatregelen om het Corona-virus in te dammen een handje te helpen.

De Creatieve Coalitie, waar DDG deel van uitmaakt, signaleert dat de huidige voorzieningen nog niet goed aansluiten bij de situatie in de cultuursector. De Creatieve Coalitie wil ervoor zorgen dat de achterban niet buiten de boot valt.

Om het probleem in kaart te brengen heeft de Creatieve Coalitie inzicht in jouw situatie nodig. Heb je TOZO of TOGS aangevraagd en gekregen? Of viel je buiten de boot? Laat het weten!

Hoe meer respondenten uit de creatieve sector deze poll invullen, des te beter kan de Creatieve Coalitie onderbouwen welke problemen zich voordoen. En hoe meer munitie er in de lobby gestoken kan worden, munitie die belangrijk is als men rondes langs Kamerleden maakt en met andere influencers praat. Daarom is het van het grootste belang dat de poll in grote getale wordt ingevuld! 

Zeer recent is vernomen dat er dinsdagmiddag 28 april een Kamerdebat Corona en Cultuur is (incl begrotingsbehandeling) en dus zijn de gegevens NU urgent
 

Help de Creatieve Coalitie jou te helpen en doe mee aan de poll.

Audiovisuele sector ontwikkelt corona-protocol

Persbericht: 22 april
De Nederlandse audiovisuele sector ontwikkelt een generiek Corona-protocol. Een dergelijk protocol geldt inmiddels als voorwaarde om op termijn weer in bedrijf te kunnen.

De Nederlandse audiovisuele sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Producties zijn stilgelegd en opnames zijn geannuleerd of uitgesteld. De persconferentie van minister-president Rutte op 21 april jl. bood geen duidelijkheid over het moment waarop opnames weer kunnen beginnen. Bedrijven en zelfstandig ondernemers die actief zijn in de Nederlandse audiovisuele industrie verkeren daardoor in grote onzekerheid. Voor de sector is het dan ook van groot belang dat zodra dit mogelijk is de werkzaamheden veilig en verantwoord hervat kunnen worden.

Verschillende beroepsgroepen en -verenigingen, gecoördineerd door de Dutch Academy For Film (DAFF), hebben al praktische oplossingen aangedragen om te voldoen aan de eisen van de anderhalvemeter-samenleving. Producentenverenigingen NCP en NAPA faciliteren nu de stappen die nodig zijn om met deze inbreng tot een generiek Corona-protocol te komen voor de brede audiovisuele sector.

Richtlijnen
Het protocol zal richtlijnen bevatten voor werksituaties op de werkvloer en de set, met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en gedragsregels voor iedereen die betrokkenen is bij een audiovisuele productie. Dit generieke protocol kan vervolgens uitgewerkt worden voor de verschillende disciplines en producties. Daarnaast is het de bedoeling dat op basis van het protocol werkbare en realistische afspraken gemaakt kunnen worden die houdbaar zijn in juridisch opzicht (privacy en aansprakelijkheid), die toezien op risicodekking (verantwoorde en betaalbare verzekeringen) en op de wijze waarop de verschillende contractpartijen hun verantwoordelijkheid nemen voor producties, bijvoorbeeld met betrekking tot planning en (meer)kosten.

Werkgroep
Het protocol wordt in opdracht van NCP en NAPA uitgewerkt door een werkgroep onder leiding van Doreen Boonekamp (onafhankelijk consultant, directeur/bestuurder a.i. Nederlands Film Festival) en afgestemd met de DAFF en beroepsverenigingen en belanghebbende partijen zoals omroepen en verzekeraars.

Film Fun #76

Film Fun, het filmblad van regisseur en filmfan Thys Ockersen verschijnt maandelijks. In dit nummer staat Sylvia Kristel (1952 – 2012) centraal.

  • Sylvia Kristel een nuchtere diva, door Mark van den Tempel
  • Sylvia Kristel – autonoom tot het einde, door Dorna van Nieuwaal
  • Sylvia Kristel – de symboliek van Topor et Moi, door Ruud den Drijver
  • NFA eerste klas (september-december 1965), door Thys Ockersen
  • I.M.