Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het Corona-virus te beteugelen derven veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, noodgedwongen inkomsten. Net als bij grote ondernemingen wil het kabinet deze zelfstandige ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal ca. € 1500 per maand (netto).
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd. 

Een van de onderdelen van de aanvraag kan een verklaring zijn van een derde deskundige. De DDG als belangen-organisatie kwalificeert als derde partij. Voor al onze leden die als zzp-er werkzaam zijn, heeft de DDG een standaardbrief opgesteld. Deze brief is iedereen per mail toegestuurd, maar je kunt het. mocht deze nodig zijn, ook nog eens opvragen bij het DDG – bureau. Stuur daarvoor even een mailtje naar: info@directorsguild.nl.

Bron: Rijksoverheid

Covid-19: de gevolgen voor de audiovisuele sector

COVID-19: de gevolgen voor de audiovisuele sector
/ bericht Filmfonds: maandag 17 maart 2020, Amsterdam

Het is duidelijk dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de film- en av-sector en filmprofessionals. Het Fonds is daarover in contact met de minister, de cultuurfondsen en collega’s in het buitenland als ook met de verenigingen. 

Op korte termijn gaat het om complicaties rond het uitstellen en stopzetten van filmproducties (in preproductie en productie) en om door het fonds gesteunde filmfestivals die geen doorgang kunnen vinden. Als publieke financier is het Fonds ervan overtuigd dat, hoe eerder we tot een adequate respons komen, des te minder impact de effecten uiteindelijk zullen hebben.

Het Fonds sluit zich aan bij de uitgangspunten die het ministerie van OCW aanhoudt. Op de website van het Filmfonds lees je welke concrete acties er zullen worden ondernomen gericht op specifieke projecten en activiteiten die geraakt worden.

Filmproducties
Als publieke financier zal het Filmfonds project gerelateerde schade bij gesubsidieerde filmproducties proberen te beperken door:
* Coulance in de nakoming van voorwaarden en verplichtingen, zodat projecten de ruimte krijgen om in te spelen op de veranderingen rond de productie, oplevering en uitbreng. Daarbij kijken we ook naar versoepeling van subsidietermijnen en bevoorschotting.
* Op basis van een inventarisatie van knelpunten bij specifieke projecten waar mogelijk aanvullende maatregelen te nemen. Daarbij kan gedacht worden aan (overbruggings)financiering voor aantoonbare extra kosten ten gevolge van uitstel van (pre)productie en opnames, waaronder getroffen crew en cast en aan hernieuwde distributie en marketing voor films waarvan de release is uitgesteld.
* Producenten van lopende producties te vragen om direct contact op te nemen met Maarten Wijdenes over de knelpunten waar men tegenaan loopt, teneinde een goede inventarisatie te kunnen maken en hier snel op te kunnen reageren: m.wijdenes@filmfonds.nl

Werkwijze Filmfonds n.a.v. afgekondigde maatregelen regering
Alle werkzaamheden betreffende aanvragen lopen gewoon normaal door. 
Om persoonlijk contact te beperken, verplaatst het Fonds waar mogelijk afspraken en besprekingen of wordt een skypeverbinding georganiseerd. Het Fonds blijft gewoon open en alle afdelingen zijn per telefoon of email bereikbaar.

Kijk voor je contactpersoon op de pagina van de betreffende regeling

Lees hier meer:

Steun voor zzp’ers

Dutch Directors Guild wil steun voor zzp’ers tijdens Coronamaatregelen – Meld jouw ervaringen!

De uitbraak van het Corona-virus heeft ingrijpende gevolgen voor de culturele en creatieve sector, ook voor zelfstandige audiovisuele regisseurs. DDG krijgt meldingen van zelfstandige regisseurs die geconfronteerd worden met het plotseling stilleggen of het niet kunnen doorgaan van hun producties. Met als gevolg een onverwachte inkomensval.

DDG vindt dat het kabinet passende steunmaatregelen moet nemen voor zelfstandigen in de creatieve en culturele sector die door de uitbraak worden getroffen. Het kabinet kondigde vorige week wel maatregelen aan om getroffen MKB-bedrijven te steunen. Ook de Raad van Cultuur vraagt aandacht voor de positie van zzp’ers in de culturele sector, evenals de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Zij heeft op vrijdag 13 maart een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de te nemen maatregelen. In deze brief schrijft zij onder meer ‘dat de instellingen de ontwikkelingen en richtlijnen nauwgezet volgen. De belangen en zorgen van deze sector worden meegenomen in de rijksbrede maatregelen. Over de aangenomen motie, die oproept tot een steunpakket voor de culturele sector, ben ik in overleg met de minister van Financiën over hoe we deze motie het beste kunnen uitvoeren.’

Word jouw beroepspraktijk geraakt door de uitbraak van het Corona-virus?
De Kunstenbond heeft een meldpunt geopend voor zelfstandige kunstenaars en alle zzp’ers in de culturele en creatieve sector, waar je je problemen en gederfde inkomsten kunt melden via een speciaal hiervoor geopende website.
Klik hier voor het meldpunt en meld je aan als film-, televisie-, of radio-regisseur. Mail ajb je problemen en gederfde inkomsten ook naar de DDG op: info@directorsguild.nl, zodat wij ook op de hoogte zijn, en de gevolgen voor de leden goed in kaart kunnen brengen om de politiek zo volledig mogelijk te kunnen informeren. 
Lees hier het bericht van de Kunstenbond (waarin ook een leidraad is opgenomen voor zzp’ers).

Juridisch advies voor regisseurs, die lid zijn van DDG en/of aangesloten bij VEVAM:  
Worden jouw producties gestaakt of onmogelijk en wil je advies over je juridische positie? Doe een beroep op onze juridische dienst en stuur een email naar: juridischedienst@directors.nl.

Teken de petitie:
Ook is er een petitie gestart dat zzp’ers ook financiële steun van de overheid moeten krijgen om er bovenop te komen. Teken het!
Je vindt de petitie hier: https://zzpernacoronacrisis.petities.nl/?t=ZZP%27ers

Nominaties DirectorsNL Awards 2020 bekend

In de afgelopen weken hebben meer dan 700 regisseurs hun stem uitgebracht voor de meest opmerkelijke regieprestaties van 2019.

Alfabetisch op volgorde van titel zijn de volgende producties genomineerd voor de DirectorsNL Awards 2019:

Speelfilm 
1. De Libi – Shady El-Hamus
2. Dirty God – Sacha Polak
3. Take Me Somewhere Nice – Ena Sendijarevic

Documentaire  
1. Erwin Olaf – the Legacy – Michiel van Erp
2. Rotjochies – Maasja Ooms
3. Ze noemen me Baboe – Sandra Beerends

TV Programma meercamera regie:
1. Ajax-Tottenham Champions League 1/2 finale Arena – Danny Melger
2. Oudejaarsconference Claudia de Breij – Misjel Vermeiren
3. The Passion – David Grifhorst

TV Programma ééncamera regie:
1. Brieven aan Andalusië – Stef Biemans
2. Floortje naar het Einde van de Wereld – Floortje Dessing
3. Stuk – Jurjen Blick

TV Dramaserie:
1. De Luizenmoeder, seizoen 2 – Diederik Ebbinge, Jelle de Jonge
2. De regels van Floor, seizoen 2 – Maurice Trouwborst
3. Treurteevee, seizoen 2 – Joost van Hezik

Animatie:
1. Human Nature – Sverre Fredriksen
2. Mind My Mind – Floor Adams
3. Undone – Hisko Hulsing

Podcast/Radio Regie:
1. Brand in het Landhuis – Simon Heijmans, Marion Oskamp
2. De Blankenberg Tapes – Tom Hofland, Pascal van Hulst
3. El Tarangu – Mirke Kist, Neele Eeckhout, Siona Houthuys

Digital Storytelling:
1. Born Free – Ilvy Njiokiktjien
2. Eight – Michel van der Aa
3. In My Absence – Maartje Nevejan, Niki Smit

Commercial:
1. AH Kerst – Jelle de Jonge
2. KLM “Maak je wereld groter” – Kay Lindhout
3. Tinder #Singlenotsorry – Basha de Bruijn

Korte documentaire:
1. 180cc – René van Zundert
2. Huidhonger – Lieza Röben
3. Hoofdzaken – Menno Otten

Korte fictie film:
1. En Route – Marit Weerheijm
2. Free Fight – Sven Bresser
3. Walking Fish – Tessa Meijer

De prijzen worden uitgereikt op donderdag 12 maart in Pakhuis de Zwijger. Naast de DirectorsNL Awards worden nog twee andere prijzen vergeven:

DirectorsNL Oeuvre Award
Elk jaar wordt daarmee een van de categorieën extra onder de aandacht gebracht, dit jaar is dat de sectie animatie. Deze prijs gaat naar Paul Driessen, “De meester van de handgetekende animatie”.

DirectorsNL Grand Prix 2019  
Een geldprijs van 5000 euro ter beschikking gesteld door het VEVAM Fonds, voor één van de winnaars uit de 11 categorieën.

DDG-leden en VEVAM aangeslotenen zijn van harte welkom bij de prijsuitreiking, die zal plaatsvinden tijdens een diner in de grote zaal. Met muziek van Brass Rave Unit. De presentatie is in handen van Howard Komproe.

Mis dit feestje niet. Kijk in je mail voor een link naar de kaartjes. Er is slechts een beperkt aantal dinerkaarten beschikbaar, dus wacht niet te lang.

Diner vanaf 18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur)
Na afloop: feestelijke borrel in de Foyer vanaf 22.00 uur.

Deadlines Teledoc en Teledoc Campus 2020 bekend

De vergaderdata en de deadlines voor het indienen van plannen voor Teledoc en Teledoc Campus 2020 staan op de website van CoBO.

Overzicht van alle deadlines en vergaderdata van Teledoc 2020

Oproep Teledoc 2020

Een Teledoc is een documentaire met een eigentijds Nederlands onderwerp of duidelijk Nederlandse connectie, afspelend in het heden, toegankelijk, prikkelend, verhalend, cinematografisch en voor een breed televisie- en bioscooppubliek. In dit project werken publieke omroepen, CoBO en het Nederlands Filmfonds samen met Nederlandse onafhankelijke documentaire producenten.

Deadlines 2020

Alle vergaderdata en deadlines voor het indienen van plannen voor Teledoc 2020.

Deadline indienen Vergadering
1ronde Maandag 9 maart     17:00 Dinsdag 17 maart     14:30–17:00
2e ronde Maandag 15 juni       17:00 Dinsdag 7 juli             14:30–17:00
3e ronde Maandag 5 oktober  17:00 Dinsdag 13 oktober  14:30–17:00

Kijk hier wie er voor in aanmerking komen, wat de criteria van de filmplannen zijn en voor de procedure en het protocol.

Overzicht van alle deadlines en vergaderdata van Teledoc Campus

Oproep Teledoc Campus 2020

Om de ontwikkeling van documentaire talent te stimuleren hebben de NPO, NPO-fonds, CoBO en het Nederlands Filmfonds het samenwerkingsproject Teledoc Campus ontwikkeld. Hierin bieden zij teams van jonge regisseurs én producenten de gelegenheid ervaring op te doen, waarna de sprong naar volwaardige, lange producties kan worden gemaakt. Binnen dezelfde kaders waarin zij later zullen opereren (televisie en bioscoop), krijgen makers de kans hun talenten te ontplooien. De films worden begeleid, ontwikkeld en gefinancierd door Filmfonds, NPO/publieke omroepen, NPO-fonds en CoBO.

Filmplannen kunnen na selectie door publieke omroepen en Filmfonds  een toekenning krijgen voor ontwikkeling: voor research en het schrijven van een documentairescript. Na uitwerking tot een script vindt opnieuw selectie plaats door publieke omroepen en Filmfonds voor mogelijke realisering.

Deadlines 2020

Alle vergaderdata en deadlines voor het indienen van plannen voor Teledoc Campus 2020.

Deadline indienen Vergadering
1ronde Maandag 16 maart       17:00 Dinsdag 31 maart        14:30–17:00
2e ronde Maandag 8 juni             17:00 Dinsdag 30 juni            14:30–17:00
3e ronde Maandag 12 oktober    17:00 Dinsdag 3 november  14:30–17:00

Kijk hier wie er voor in aanmerking komen, wat de criteria van de filmplannen zijn en voor de procedure en het protocol.

Creatieve spil of uitvoerder?

De afgelopen maanden haalt Martin Scorsese fel uit naar superheldenfilms. Volgens de cineast zijn de blockbusters onverteerbaar; ze missen diepgang en reflectie. De Amerikaanse cineast beklaagt zich, net zoals Nederlandse makers, over de inhoudelijke kwaliteit van veel films. Ook in Amerika worden producties steeds meer bepaald door rendement denken in plaats van mensen met een artistieke visie.

Met titels als Spider Man en Captain America overheersen de superheldenfilms wereldwijd de box office, ook in Nederland. De films maken deel uit van de film-franchise van Marvel (Disney). Scorsese’s noemt de superhelden vakkundig gemaakt maar tegelijkertijd typeert hij ze als pretparken. Films die zoals een milkshake of een zakje pistachenootjes even voldoening geven maar niet beklijven.

Deze kritiek wordt hem niet in dank afgenomen; het zou niet van respect getuigen. Tegelijkertijd krijgt Scorsese ook bijval. Zoals o.a. van Terry Gilliam en Todd Phillips. De superhelden in spandex zouden niet alleen plat zijn, maar ook het filmklimaat kannibaliseren. De CEO van Marvel reageert met de opmerking dat Scorsese volgens hem overduidelijk nog nooit een superheldenfilm gezien heeft; anders zou hij niet zo kort door bocht zijn. Ook hij krijgt veel bijval. De opmerkingen van de inmiddels bejaarde cineast worden weggezet als een generatieconflict. Want zijn de superhelden van nu, niet de gangsters en outlaws uit de filmklassiekers? Zijn de Marvel films niet de Taxi Drivers en Raging Bulls van nu?

Het is moeilijk om de kritiek van een oudere generatie niet helemaal los te zien van de tijd die ons inhaalt. Tegelijkertijd positioneert Scorsese met zijn felle uithaal, zijn eigen film The Irishman, als serieus alternatief voor de superhelden. Maar de kritiek is meer dan een verkapte reclame of een generatieconflict. De ophef gaat ook niet over het verschil tussen publieksfilms en meer serieus drama; er zijn nu eenmaal verschillende soorten films. De discussie gaat volgens Richard Brody in de Newyorker vooral over een veranderend filmlandschap. Een verschuiving van losse producties naar series, met ingrijpende gevolgen voor de positie van de regisseur als creatieve spil.

De dominantie van de franchise-films of series, brengen een bepaalde productiewijze met zich mee. Ze wijken af van eenmalige producties doordat ze vorm krijgen in een streng bewaakt ecosysteem. Ze zijn onderdeel van een groter marketingplan; er zijn immers ook games, kleding, speelgoed en soms zelfs themaparken. Deze franchise-manier van produceren, brengt met zich mee dat het gezag van de regisseur ondergedompeld wordt in een netwerk van beslissingen van bovenaf. Er ligt immers een format waar niet van afgeweken mag worden. De regisseur is in deze constructie een uitvoerder of functionaris, net zoals bij televisieseries.

Voor de duidelijkheid, met de regisseur als uitvoerder is natuurlijk niets mis, er zijn veel verschillende soorten makers en films. Cinema balanceert altijd al tussen commercie, propaganda en kunst. Maar met de dominantie van de franchise-films lijkt dit speelveld een nieuwe fase te zijn ingegaan. De regisseur als uitvoerder is een totaal andere rol dan Scorsese voor ogen heeft.

De gelauwerde cineast benadert cinema als een kunstvorm. Films bieden vooral reflectie op wat het betekent om mens te zijn. Ze staan stil bij bredere sociale en politieke problemen, en dragen indirect bij aan het publieke debat. Volgens Scorsese biedt een geslaagde filmproductie de kijker een openbaring; op esthetisch, emotioneel en spiritueel niveau. De functie van een regisseur heeft in deze zienswijze een totaal andere rol dan bij franchise-films. Hij of zij is geen uitvoerder, maar een filmauteur die een eigen stempel op de productie drukt, iemand die het experiment niet schuwt en grenzen opzoekt.

Deze vrijplaats die cinema heet, is volgens Scorsese het afgelopen decennium verandert. Het denken in filmseries markeert een verschuiving van originele scripts en filmauteurs naar de marketingafdeling, naar het in kaart brengen van publieksbereik, lucratieve markten en naar het vermijden van risico’s. Films zijn steeds vaker gemaakt om aan een specifieke set van eisen te voldoen. Het is moeilijk om als regisseur hier weerstand aan te bieden en een eigen weg te volgen. Een voorbeeld hiervan geeft Todd Phillips in de Hollywoodreporter. De regisseur van de Joker vertelt over de moeizame bevalling van zijn film, de gesprekken met de studio gingen op een gegeven moment over de verkoop van Joker-pyjama’s, of de regisseur hier rekening mee kon houden.

Deze manier van produceren heeft tot gevolg dat vernieuwing en experiment (nog meer) naar de marge worden verdrongen. Terwijl dit juist de handelsmerken zijn van een filmauteur. In dit commerciële ecosysteem is een eigenzinnige regisseur riskant en ongewenst. Het publiek kan niet geconfronteerd worden met allerlei onhandige openbaringen, gelaagdheden of experimenten. Het gevolg is dat het beschikbare geld in grotere producties wordt gestoken en kleinere risicovolle producties worden vermeden.

Deze verschuiving is in zekere zin ook zichtbaar in Nederland. Voor de duidelijkheid het filmklimaat hier is natuurlijk niet te vergelijken met die in de V.S., maar er zijn enkele overeenkomsten. Het symposium ‘Waar leggen we de lat?’ van afgelopen jaar, liet zien dat de Nederlandse fictiefilm door makers veel te braaf wordt gevonden. Het ontbreekt aan avontuur en lef. In een enquête wordt aangeven dat er de afgelopen tien jaar slechts zes fictiefilms zijn gemaakt die de moeite waard zijn. De toenemende invloed van doelgroep- en rendement denken wordt door veel regisseurs als een van de obstakels genoemd. Het artistieke beleid wordt te veel door hokjes denken bepaald. In deze constellatie verwordt een film tot een product dat een afgebakend doel moet dienen.

Deze verschuiving van lef en experiment naar een spreadsheet, is juist datgene waar regisseurs ook Scorsese en Todd zich tegen verzetten. Ook zij vragen zich indirect af waar we de artistieke lat leggen.
Dit betekent niet dat er geen uitdagende films of series worden gemaakt. Een ontwikkeling is b.v. dat streamingdiensten zich als serieuze producenten ontpoppen, zo is Scorsese’s nieuwste film een Netflix productie. Het is een open vraag of dit structureel ruimte zal bieden aan gewaagdere en meer experimentele producties.

En recent won Bong Joon-ho de Oscar voor beste film. De Zuid Koreaanse film Parasite lijkt het soort film dat Scorsese voor ogen staat. De film is eigengereid, biedt verdieping en becommentarieert een bredere problematiek, in dit geval sociale ongelijkheid. Maar het is de vraag of deze eerste niet-Amerikaanse Oscarwinnaar een uitzondering is en de neergang van de filmauteur juist bevestigt.

(Foto Captain America van Randychiu – https://www.flickr.com/photos/randychiu/5587363715/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15548109)

Drama beleidsplan NPO

Vorige week plaatste de NPO het dramabeleid van de Publieke Omroep van 2020 tot 2022 op haar website. Onder de titel “Publiek drama, spiegel van Nederland”.

Onderstaand treffen jullie dit beleidsplan aan:

Beleidsplan Nederlands Filmfonds 2021-2024

Het Filmfonds heeft haar beleidsplan voor de periode
2021-2024 aangeboden aan de minister van OCW.

:

 • Het verruimen van de mogelijkheden voor makers om zonder producent aan te vragen;
 • Startsubsidies, beperkt in omvang, die een maker zelf kan aanvragen of werkbeurzen via pitches waardoor de instap-eisen voor jonge makers, kunstenaars en autodidacten lager worden;
 • Meer flexibiliteit in de kaders en kijken vanuit de behoefte van de maker.

Het Fonds onderschrijft het belang van een investeringsverplichting voor de eindexploitanten en de aansluiting tussen het film- en mediabeleid, zoals aangekondigd in de brief van de ministers Slob en Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Een samenwerking tussen het Fonds en alle sector-verenigingen, tegelijk met een gezamenlijke lobby vanuit de sector zelf is hiervoor essentieel.

Voor de komende maanden verkent het Fonds de levensvatbaarheid van een Raad van Advies als aanvullend instrument om inzichten te verkrijgen en die mee te kunnen nemen in beleidsvorming en evaluatie.

Lees het beleidsplan 2021-2024 hier.

Share This Post On

Commentaar, vraag, of antwoord? Draag bij!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Speech voorzitter Platform Makers

Speech Erwin Angad-Gaur, voorzitter Platform Makers bij jubileumbijeenkomst van Federatie Auteursrechtbelangen op 3 februari in Koninklijke Schouwburg Den Haag

Op zoek naar evenwicht

Het auteurs- en naburig recht is in beweging. Terecht is er daarbij
de afgelopen jaren meer aandacht voor de inkomenspositie van auteurs en
artiesten. In het beleidsstreven de inkomenspositie van kunstenaars te
verbeteren is het auteursrecht (en zeker het auteurscontractenrecht) een
belangrijk instrument. Toch werkt dat in de praktijk nog niet optimaal. Zoals
ook het auteursrecht op internet een lastige kwestie blijft. Een uitdaging dus
voor de komende jaren.

Berlijnse muren

Zoals toenmalig Euro-commissaris Neelie Kroes in 2010
constateerde: “Ons huidige gefragmenteerde auteursrechtensysteem is slecht
aangepast op de essentie van kunst. Kunst kent geen grenzen. In plaats daarvan
hebben intermediairs een belangrijkere rol dan artiesten. Het irriteert het
publiek dat het vaak geen toegang heeft tot het werk dat artiesten aan willen
bieden, een vacuüm dat gevuld wordt door illegale content. Artiesten lopen
daardoor de vergoeding mis die ze verdienen.” Zij karakteriseerde veel van de
huidige auteursrechtelijke regels als “een serie Berlijnse muren”. De
aanpassing van het recht op de nieuwe wereld blijft telkenmale achter, stelde
zij. Zij noemde daarvan ook een belangrijke oorzaak: “Handhaving van
auteursrecht is op dit moment vaak verbonden met gevoelige vraagstukken, zoals
privacy, dataprotectie en zelfs netneutraliteit. Sommige partijen hebben er
belang bij dit debat uit de weg te gaan of het op morele gronden te voeren, en
zo miljoenen burgers te demoniseren. Dat is een niet te handhaven weg.”

Tijdens de moeizame totstandkoming van de nieuwe
Auteursrechtrichtlijn vorig jaar zullen velen aan haar woorden hebben moeten
denken. Hoewel de nieuwe richtlijn belangrijke stappen zet, zijn er nog vele
stappen die zouden moeten volgen. In de richtlijntekst blijft (door compromis
op compromis) veel onduidelijk, dat in nationale wetgeving en in jurispudentie
nader helder zal moeten worden. Een definitieve oplossing biedt de richtlijn bovendien
voor veel knelpunten niet.

Platform Makers, het
samenwerkingsverband van vakbonden en beroepsorganisaties van auteurs en
artiesten, pleit online voor meer oog voor collectief beheersoplossingen. Zowel
in het belang van de consument als van de maker, de auteur en de artiest.
Verplicht (of vrijwillig) collectief beheer kan de licentie-impasse (de hoge
transactiekosten voor online diensten om licenties van rechthebbenden te
verkrijgen) doorbreken: kan helpen de ‘Berlijnse muren’ op internet te
doorbreken. Daarnaast biedt collectief beheer voor auteurs en artiesten het
voordeel van collectieve onderhandeling over de verdeling van opbrengsten. Een
tegenwicht voor de zwakke individuele onderhandelingspositie van veel makers.

Artikel 17

Meest in het oog springt, binnen de nieuwe richtlijn,
artikel 17 (het voormalig, veel besproken ‘artikel 13’). Platform Makers en de
bij Platform Makers aangesloten belangenorganisaties juichen zeer toe dat
Europa de principiële stap heeft gezet internetplatforms als YouTube en
Facebook niet langer in staat te stellen voor een appel en een ei gebruik te
(laten) maken van beschermde werken. De Europese wetgever zette helaas niet de
stap naar verplicht collectief beheer, hetgeen een one-stop-shop voor gebruikers
zou hebben gecreëerd en auteurs en artiesten een eerlijk aandeel zou
garanderen. Over de verdeling van de nieuwe online opbrengsten verzuimt de
nieuwe richtlijn harde kaders te stellen. Dat beschouwen wij als een zorgpunt.
Zoals bij bestaande diensten als Spotify en Blendl dreigen auteurs en artiesten
achteraan te moeten aansluiten en hernieuwd afhankelijk te worden van de
algemeen erkende zwakkere (en te zwakke) individuele onderhandelingspositie.
Wij vragen de Nederlandse overheid en de Tweede Kamer daarom nadrukkelijk
aandacht te geven aan de wijze waarop verdeling van online exploitatie tot
stand zal komen en komt, bij zowel bestaande diensten als bij de nieuwe
vergoedingen die vanwege licensering door artikel 17 tot stand zullen komen.

Bij de internationale lobby rond de richtlijn werd vanuit
sommige lobbygroepen telkenmale het angstbeeld opgeroepen dat de nieuwe richtlijn
het einde zou betekenen van het vrije internet. Middels filters zou beschermd
materiaal niet langer beschikbaar kunnen zijn, is de veel gehoorde bewering.
Auteurs en artiesten zijn echter niet uit op filters: zij maken hun werk juist
om gehoord, gelezen en gezien te worden. Zij willen verspreiding niet
verhinderen, maar willen wel een eerlijk aandeel in de exploitatie van hun werk.
Wij vragen de Nederlandse wetgever dan ook vanuit dat oogpunt wetgeving vorm te
geven.

Auteurscontractenrecht

In de loop van dit jaar volgt de evaluatie van het auteurscontractenrecht.
Wetgeving die tot nog toe niet het verschil maakte dat beoogd werd: de bescherming
van auteurs en artiesten tegen onredelijke contractvoorwaarden. Een correctie
op de door vele onderzoeken en instanties aangetoonde en bevestigde relatief
zwakke onderhandelingspositie van makers ten opzichte van hun exploitanten.

De nieuwe richtlijn biedt ook op dit gebied enkele
verbeteringen: de verplichting auteurs en artiesten niet enkel een billijke,
maar een ‘evenredige’ beloning te bieden en een nieuwe transparantieverplichting,
waarvoor ook auteurs en artiesten in Nederland al jaren gepleit hebben.

Daarnaast verzoeken wij de kamer en de wetgever met name om
aandacht voor de reikwijdte van deze wettelijke bepalingen. Wij vragen om ook
video on demand (VOD) en bioscoopvertoning onder de collectieve
vergoedingsrechten van 45d lid 2 te brengen. Om de mogelijkheid van collectief
onderhandelen uit te breiden en van een prikkel voor de sterkste marktpartij te
voorzien. Om het werkgeversauteursrecht (een uitzondering in Europa waardoor
auteurs in loondienst op een achterstand gezet worden) te schrappen. En om zowel
verplichte Fair Practice als inschrijving bij de Geschillencommissie
Auteurscontractenrecht in subsidiebeleid verplicht te stellen. Ook voor de
Publieke Omroep.

Maatschappelijk evenwicht

Het
auteursrecht, het woord zegt het al, is bedoeld voor auteurs, maar is in de
loop der jaren – evenals het naburig recht – meer en meer verworden tot louter
een exploitatierecht, dat in veel deelsectoren standaard aan exploitanten moet
worden overgedragen. Binnen de Federatie Auteursrechtbelangen werken wij graag
met producenten, uitgevers en omroepen samen; een goed partnership tussen
makers en exploitanten is een ideaal waar wij ook intern aan werken. Van groot
belang is en blijft echter het evenwicht tussen beide groepen fundamenteel te
herstellen, collectief en individueel. Voor auteurs en artiesten zelf, maar ook
in het algemeen maatschappelijk belang: de motor van culturele en
journalistieke creatie zijn de makers. De ‘auteursrechtrelevante sectoren’ zijn
goed voor 6 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product en 7,4
procent van de totale werkgelegenheid in ons land. De sector is van groter
economisch belang dan de bouw. Het is in ons aller belang dat de makers die de
basis vormen van deze belangrijke sector van hun werk kunnen (blijven) bestaan.  Daarin ligt wat ons betreft de belangrijkste
uitdaging voor de nabije toekomst.

Erwin Angad-Gaur, voorzitter Platform Makers

Open call: Schrijvers voor Flikken Rotterdam

Open call: Schrijvers voor Flikken Rotterdam

Flikken Rotterdam is op zoek naar talentvolle schrijvers om het schrijfteam te versterken!

In 2021 zal seizoen 5 van Flikken Rotterdam worden uitgezonden op NPO1. Wil jij een aflevering die door jou geschreven is, voorbij zien komen tijdens dit seizoen?

Schrijf jouw eigen schaduwscript van Flikken Rotterdam, en maak kans op een plek in het schrijfteam van deze langlopende politieserie.

Deadline: maandag 19 april

Talent zit hem in vakmanschap en creativiteit, niet enkel in cv of opleiding. Ben jij op zoek naar de kans om verder te komen als scenarist in de film & tv-industrie, maar worstel je soms met je volgende stap? Kom je uit een andere hoek maar wil jij het detective-genre in duiken? Of wil je simpelweg meer vlieguren maken in televisiedrama? Dan is deze kans bij Flikken Rotterdam misschien een mooie uitdaging voor jou! Interesse? Lees hieronder dan snel verder.

Wie?
Wij zoeken frisse, nieuwe perspectieven om de wereld van het Rotterdamse politiecorps in te duiken en te verbreden, en met het team een bloedstollend spannend nieuw seizoen te schrijven.

Het schrijfteam van Flikken Rotterdam wordt geleid door ervaren scenarist Jan Harm Dekker (Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam, Zaak Menten). Binnen het schrijfteam pitcht iedere schrijver de verhaallijnen voor haar/zijn eigen aflevering aan het team. Jan Harm houdt de lange lijn in de gaten die door de verscheidene afleveringen loopt en werkt daarin samen met de individuele scenaristen.

Gecoacht door Jan Harm, producent Rolf Koot (Warner Bros.) en dramaturg Astrid van Keulen (AVROTROS) ontwikkelt iedere scenarist zijn aflevering van synopsis tot draai-klaar scenario.

Wat?
Om in aanmerking te komen voor een plek in het schrijfteam van Flikken Rotterdam vragen we je om een schaduwscript te schrijven. Een schaduwscript is een aflevering die in een van de voorgaande seizoenen van Flikken Rotterdam had gepast. Daarbij houd je je aan wat deze regels:

 • Verzin geen nieuwe rechercheurs, maar houd de hoofdcast aan zoals deze in de afgelopen 4 seizoenen was.
 • Houd je aan de standaard formatregels van een scenario, wanneer je schrijft.
 • Houd je aan het format van de serie Flikken Rotterdam. Een aflevering van Flikken Rotterdam volgt altijd een set regels.
 • We volgen alleen de rechercheurs in hun onderzoek, en nooit de dader. Die krijgt slechts op één moment het POV, en dat is in de cold-open van de aflevering.
 • De aflevering heeft meerdere twists die de rechercheurs niet zagen aankomen, die hen verrast en het onderzoek een nieuwe wending geeft.
 • Een aflevering duurt altijd 45-50 minuten. Dus zorg dat het script tussen de 40-50 pagina’s is.
 • Houd je aan de regels van hoe een scenario wordt opgesteld. Werk hiervoor bijvoorbeeld in het bekende Final Draft, WritersDuet of Fade-In.

Wanneer?
Maandag 19 april – 18.00 is de deadline.

Mail het schaduwscript in PDF naar drama@avrotros.nl.
Zorg dat naast het scenario een korte beschrijving van jezelf toegevoegd is, evenals een korte motivatie waarin je je affiniteit en betrokkenheid bij televisiedrama beschrijft. Maar uiteindelijk spreekt jouw scenario voor jouw talent, dus dat willen we zien!

Vervolgstappen?
Van alle inzendingen wordt een selectie gemaakt, en met de geselecteerde schrijvers wordt een gesprek gevoerd. Van daaruit wordt de keuze gemaakt wie het schrijfteam van Flikken Rotterdam komen versterken. Deze gesprekken vinden plaats in mei 2020.

De schrijfperiode loopt van augustus 2020 tot januari 2021, en is niet fulltime. Je schrijft in deze periode 1 of 2 afleveringen en krijgt deadlines waarbinnen de eigen tijd in te delen is. Wanneer je aan de slag gaat voor het schrijfteam word je per aflevering betaald. Schrijf je liever als duo een aflevering? Dat mag ook. Maar onthoud dat eenzelfde writers-fee wordt aangehouden per aflevering.

Bron: AVROTROS